Ännu 2022 gjordes klart mest inlösen från räntefonder[1]. Under 2023 har trenden vänt och i januari–september gjordes mest teckningar i räntefonder. Nya teckningar i räntefonder gjordes till ett värde av 13,6 miljarder euro och inlösen för 11,3 miljarder euro, vilket innebär att nettoteckningarna i räntefonderna var 2,4 miljarder euro. Av nettoteckningarna i räntefonder hänförde sig största delen (76 %) till korta räntefonder.

I januari–september 2023 gjordes näst mest nettoteckningar (1,9 miljarder euro) i aktiefonder. I en jämförelse av samtliga fondtyper översteg under samma period endast inlösen från fastighetsfonder beloppet av nya teckningar. Nettoinlösen från fastighetsfonder var −200 miljoner euro. Ännu 2022 gjordes i fastighetsfonder mest nya investeringar netto.

I januari–september 2023 stod hushållen för merparten av teckningarna[2] (till ett värde av 2,2 miljarder euro) i finskregistrerade investeringsfonder. Av dem gjordes 63 % av finländska hushåll.

År 2022 minskade investeringsfondernas[3] fondkapital betydligt och utgjorde vid slutet av året 137,5 miljarder euro. I januari–september 2023 har fondkapitalet åter ökat. Vid utgången av september 2023 uppgick det till 146,3 miljarder euro. Tillväxten kan tillskrivas de nya investeringar som gjorts under 2023 (4,7 miljarder euro) och ökningen i fondkapitalets värde (4,1 miljarder euro). Värdeökningen beror till största del på att aktieinvesteringarna ökat i värde.

Vid utgången av september 2023 var aktiefondernas fondkapital 63,5 miljarder euro och räntefondernas 54,8 miljarder euro. Aktie- och räntefonderna omfattar 81 % av investeringsfondernas totala fondkapital. De till sitt kapital följande största fondtyperna är bland- och fastighetsfonder.

 

Ökat intresse för räntefonder

 

Merparten av räntefondernas investeringar hänförde sig till utlandet

Vid utgången av september 2023 hänförde sig 24 % av räntefondernas investeringar för 55,7 miljarder euro till hemlandet och 76 % till utlandet.

Av de inhemska investeringarna var merparten (44 %) fondernas ömsesidiga investeringar. Av investeringarna hänförde sig 33 % direkt till obligationslån, varav över hälften hade emitterats av företag.

Räntefondernas största utländska investeringar hänförde sig till Sverige (6,7 miljarder euro) och Luxemburg (6,4 miljarder euro). Av investeringarna utomlands var 78 % obligationslån och av dem var 32 % obligationslån emitterade av företag och 27 % obligationslån emitterade av banker.

 

De finländska hushållen största ägare i investeringsfonderna

Vid utgången av september 2023 ägde de finländska hushållen direkt fondandelar i finskregistrerade investeringsfonder till ett värde av 32,1 miljarder euro, vilket är 7 % mer än vid slutet av 2022. Hushållen hade mest investeringar i aktiefonder (12,8 miljarder euro) och näst mest investeringar i räntefonder (8,8 miljarder euro). De finländska hushållens tillgångar kanaliseras också i stor mängd till inhemska investeringsfonder genom fondanknutna försäkringsavtal som hushållen ingått med försäkringsföretag. I Finlands Banks fondstatistik syns dessa som investeringar gjorda av försäkringsföretag.

 

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2023Q3
  Totalt** Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 202 578 -8 214 42 468 -2 077 33 861 -1 001
  (413)   (-397)   (232)  
- inhemska aktier 115 622 -6 213 37 207 -1 865 15 918 -585
  (-416)   (-549)   (111)  
             
Räntebärande värdepapper 212 677 -828 1 280 -1 29 334 -196
  (-4 533)   (-47)   (-277)  
- inhemska räntebärande värdepapper 92 859 -777 780 -2 4 765 -30
  (-5 391)   (-14)   (71)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 112 642 -948 32 114 -398 5 155 -12
  (1 080)   (485)   (-40)  
             
Utländska fonder 174 255 1 370 5 920 -120 128 515 1 683
  (818)   (182)   (-408)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Inlåning över natten (transaktionskonton) 142 936 71 74 555 8 3 635 5
  (-9 533)   (-3495)   (-522)  
Andra insättningar 44 444 6 35 555 0 -* -*
  (3 572)   (2720)   -*  

* Konfidentiell.
** Försäkringsbolagens värdepapper- och fondinformation saknas.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

Nästa publiceringstillfälle 8.2.2024 kl. 10.

 

[1] År 2022 var nettoinlösen från räntefonder 5,6 miljarder euro.

[2] Teckningar netto.

[3] Inkluderar finskregistrerade investeringsfonder och specialinvesteringsfonder.