Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Det utestående beloppet av bostadslån i euro minskade i Finland med knappt 30 miljoner euro i januari 2014, vilket innebär att den negativa utvecklingen i december 2013 fortsätter. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var i januari ungefär två procent, såsom under hela föregående år. Den beräknade räntemarginalen var 1,54 procent i januari, jämfört med 1,44 procent vid ingången av 2013. Den beräknade räntemarginalen utgörs av skillnaden mellan den överenskomna årliga räntan och referensräntan. I Finland är 95 procent av de nya utbetalda bostadslånen bundna till Euribor. Under de senaste två åren har andelen nya bostadslån med fast ränta minskat betydligt: andelen var nästan 10 procent i början av 2012 och 3 procent i januari 2014.

Utlåning 

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till en miljard euro i januari 2014, vilket var 0,1 miljarder euro mindre än ett år tidigare. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var i januari 2,03 procent, det vill säga densamma som i december 2013. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av januari till 88,3 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,49 procent. Årsökningstakten i det utestående beloppet av bostadslån avtog ytterligare och låg på 2,2 procent. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av januari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i januari för 1,9 miljarder euro, vilket var 0,5 miljarder mindre än i januari 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från december och låg på 2,23 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av januari till 64,6 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 18,9 miljarder euro.  

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81 miljarder euro vid slutet av januari och genomsnittsräntan låg på 0,45 procent. I beloppet ingick avistainlåning för 52,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 15,2 miljarder euro. Hushållen ingick i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen var 1,15 procent i januari. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November,
mn euro
December,
mn euro

mn euro
Januari,
12 mån förändring1, %

 


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 116 625 116 622 116 736 2,4 1,92
    -varav bostadslån 88 367     88 313 88 286 2,2 1,49
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 66 365 66 724 64 596 3,6 1,99
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 243 81 780 81 242  -0,8 0,45
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 221 1 057 1 017 2,03

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 31.3.2014 kl. 13.00.
Statistiksiffror och  grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/Pages/default.aspx.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats