Presskonferens
5.7.2012


Ordförandens inledningsanförande
(Inofficiell översättning)


Ärade åhörare, vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi ska nu redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet, där kommissionens vice ordförande Olli Rehn också var närvarande.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att sänka ECB:s styrräntor med 25 punkter. Inflationstrycket över den penningpolitiskt relevanta perioden har dämpats ytterligare eftersom några av de tidigare identifierade nedåtriskerna för euroområdets tillväxtutsikter har förverkligats. På liknande sätt är ökningstakten i den underliggande monetära expansionen alltjämt dämpad. Inflationsförväntningarna för ekonomin i euroområdet är alltjämt fast förankrade i linje med vårt mål att hålla inflationen under, men nära, 2 procent på medellång sikt. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i euroområdet fortfarande svag med växande osäkerhet som påverkar förtroendet och stämningen.

Vi har genomfört både ordinära och extraordinära penningpolitiska åtgärder. I kombination har åtgärderna understött den penningpolitiska transmissionen. Alla våra extraordinära penningpolitiska åtgärder är av tillfällig natur och vi bibehåller full kapacitet för att säkerställa prisstabilitet på medellång sikt genom att agera beslutsamt och i rätt tid. Låt mig också påminna om ECB-rådets beslut den 22 juni 2012 om ytterligare åtgärder för att öka tillgången till säkerheter för motparter.

Jag ska nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och inleder med den ekonomiska analysen. På kvartalsbasis var BNP-tillväxten oförändrad första kvartalet 2012, efter en nedgång med 0,3 procent kvartalet före. Indikatorer för andra kvartalet 2012 pekar på förnyad försvagning av den ekonomiska tillväxten och ökad osäkerhet. På längre sikt väntas euroområdets ekonomi återhämta sig gradvis, men i dämpad takt p.g.a. ett antal faktorer. Särskilt väntas spänningarna på vissa statsobligationsmarknader i euroområdet och deras effekt på kreditförhållandena, den pågående anpassningen av balansräkningarna i de finansiella och icke-finansiella sektorerna och hög arbetslöshet fortsätta att dämpa den underliggande tillväxttakten.

De risker som omger utsikterna för den ekonomiska aktiviteten ligger fortfarande på nedåtsidan. De hänför sig framför allt till en ny ökning av spänningarna på finansmarknaderna i euroområdet och deras eventuella spridning till realekonomin. Nedåtrisker förknippas också med eventuella nya höjningar av energipriserna på medellång sikt.

Enligt Eurostats snabbstatistik var den årliga HIKP-inflationen i euroområdet 2,4 procent i juni 2012, oförändrad från i maj. Baserat på aktuella terminspriser på olja bör inflationstakten gå ned ytterligare under 2012 och åter vara under 2 procent 2013. Under den penningpolitiskt relevanta perioden torde det underliggande pristrycket förbli måttligt i ett läge med måttlig tillväxt i euroområdet och väl förankrade långsiktiga inflationsförväntningar.

Med hänsyn till dagens beslut fortsätter riskerna för utsikterna för prisutvecklingen att vara i stort sett balanserade på medellång sikt. De huvudsakliga nedåtriskerna gäller effekten av en svagare tillväxt än väntat i euroområdet. Uppåtrisker finns avseende ytterligare höjningar av indirekta skatter på grund av behovet av budgetkonsolidering och högre energipriser än väntat på medellång sikt.

Vad gäller den monetära analysen är den monetära expansionens underliggande ökningstakt alltjämt dämpad, med viss volatilitet i utvecklingen på kort sikt. Ökningen i den årliga tillväxttakten i M3 till 2,9 procent från 2,5 procent i april och nära 3,0 procent i mars återspeglade huvudsakligen en vändning av utflödena i april från inlåning över natten från icke-monetära finansiella intermediärer (särskilt investeringsfonder). Förutom har en ökad preferens för inlåning med kortare löptider har dessa faktorer även påverkat M1-utvecklingen med en årlig tillväxttakt som har ökat från 1,8 procent i april till 3,3 procent i maj.

Den årliga tillväxttakten i utlåningen till den privata sektorn, justerad för försäljning av lån och värdepapperisering, minskade till 0,4 procent i maj från 0,8 procent i april. Årlig tillväxttakt för lån, både till icke-finansiella företag och hushåll, justerad för försäljning av lån och värdepapperisering, minskade också i maj till 0,2 procent respektive 1,3 procent, med negativa månadsflöden till icke-finansiella företag. I stor utsträckning återspeglar svag lånetillväxt det aktuella konjunkturläget, ökad riskaversion och den pågående justeringen av balansräkningar för hushåll och företag som dämpar efterfrågan på lån.

I ett längre perspektiv är det viktigt för bankerna att fortsätta att stärka sin motståndskraft där det behövs. Sunda balansräkningar i bankerna kommer att vara en central faktor när det gäller att underlätta både en lämplig kreditförsörjning för ekonomin och normaliseringen av alla finansieringskanaler.

Sammantaget, med hänsyn till dagens beslut, tyder den ekonomiska analysen på en fortsatt prisutveckling i linje med prisstabilitet på medellång sikt. En avstämning mot signalerna från den monetära analysen bekräftar denna bild.

Jag vill också säga några ord om andra politikområden. Vi välkomnar Europeiska rådets slutsatser från den 29 juni 2012 att vidta åtgärder för att bemöta spänningarna på finansmarknaden, återställa förtroendet och stärka tillväxten. Vi håller med om att Ekonomiska och monetära unionen behöver ha en fastare grund för framtiden och att hållbar tillväxt, sunda offentliga finanser och strukturreformer för att främja konkurrenskraften förblir ekonomiska nyckelprioriteringar. Vi välkomnar beslutet att utveckla en specifik och tidsbegränsad plan för att uppnå en verklig ekonomisk och monetär union. Vi välkomnar också eurotoppmötets initiativ om en enda övervakningsmekanism, möjligheten, med lämpliga villkor, att rekapitalisera banker direkt och användningen av EFSF/ESM- instrument på ett flexibelt sätt för att stabilisera marknaderna. Slutligen är ECB beredd att verka som agent för EFSF/ESM vid marknadsoperationer.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.