Regeluppdatering 20.8.2014
 
Finlands Banks regler för motparter och kunder uppdateras i enlighet med Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2014/31. Ändringarna träder i kraft den 20 augusti 2014. Vidare uppdateras två avsnitt på grund av ECB:s tidigare beslut.
 

3 Säkerheter

Regler för Finlands Banks säkerhetshantering
 
3.2.1.2:   En fotnot med uppgifter om när godtagbarheten upphör för värdepapper med bakomliggande tillgångar som endast delvis uppfyller de särskilda urvalskriterierna har lagts till i avsnittet (ECB/2013/36).
 
I avsnittet med definitioner av värdepapper med bakomliggande tillgångar har hänvisningen till förordningen med definitionen av fallissemang uppdaterats.
 
Avsnitt "Utövande av diskretion i fråga om vissa statsgaranterade bankobligationer som ingår i förteckningen över godtagbara värdepapper" har uppdaterats med länder som uppfyller EU:s och IMF:s gemensamma stödprogram.
 
3.2.1.3:  Avsnittet har kompletterats med vissa kortfristiga skuldinstrument emitterade av företag, som utöver ytterligare lånefordringar blivit godtagbara som säkerheter. Sådana tillgångar godtas inte av Finlands Bank som säkerheter.
 
3.2.1.4:   I avsnitt "Undantag från bestämmelserna om nära förbindelser" har det lagts till ett datum från vilket icke säkerställda bankobligationer som emitteras av banken själv och garanteras av staten inte längre är godtagbara som säkerheter.
 
3.2.3.2:   Särskilda värderingsavdrag för omsättbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av cypriotiska staten har lagts till i avsnittet (tabell 3).
;