• För att hålla kvar inflationen på en hållbar bana mot prisstabilitetsmålet behövs tills vidare en expansiv penningpolitik.
  • EU erbjuder exportberoende länder såsom Finland ett handelspolitiskt stöd mot den ökade protektionism som kastar en skugga över den internationella handeln.

ECB-rådet meddelade i juni 2018 om sina planer att avsluta nettotillgångsköpen före utgången av året, om inflationen fortsätter att stiga mot prisstabilitetsmålet på medellång sikt. Till utvecklingen mot prisstabilitetsmålet bidrar den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i euroområdet, som höjer sysselsättningen och lönerna. I och med normaliseringen av penningpolitiken trappar ECB-rådet ned de extraordinära penningpolitiska åtgärderna. I takt med att inflationen närmar sig prisstabilitetsmålet minskar också behovet av långsiktig vägledning om de penningpolitiska utfästelserna.

Rådet kommer dock ännu en längre tid att fortsätta att utöva en expansiv penningpolitik trots den påbörjade successiva normaliseringen. Från början av 2019 fortsätter rådet tillgångsköpen genom att återinvestera kapitalet från samtliga förfallande värdepapper. Detta upprätthåller Eurosystemets centralbankers stora balansräkning och bidrar för sin del till den expansiva penningpolitiska hållningen och bankernas möjligheter till finansiering av den privata sektorn. Rådet meddelade också att ECB:s styrräntor kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer åtminstone över sommaren 2019.

Det är tills vidare nödvändigt med en fortsatt expansiv penningpolitik i euroområdet för att bidra till att prisstabilitetsmålet på medellång sikt varaktigt uppnås. Den ekonomiska tillväxten i euroområdet är alltjämt kraftig, men den underliggande inflationen är fortfarande svag och inflationsförväntningarna låga”, sade Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn på presskonferensen om webbpublikationen Euro & talous. "Genom successiv normalisering av penningpolitiken är det möjligt att bevaka konsekvenserna och undvika oförutsedda negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen", konstaterade chefdirektör Rehn. 

Den ökade protektionismen kastar en skugga över den internationella handeln och utmanar den internationella handelsordningen. Högre tullar framför allt mellan Kina och Förenta Staterna har ökat osäkerheten om den globala ekonomiska utvecklingen. Europeiska unionen har – åtminstone hittills – lyckats bygga samförstånd och bevaka sina handelspolitiska intressen. "För Finland, som är beroende av export och frihandel, erbjuder EU:s gemensamma handelspolitik i detta ansträngda läge ett stadigt stöd att falla tillbaka på och den inre marknaden en ekonomisk försäkring", sade chefdirektör Rehn.  

Publikationen Euro & talous, som i dag läggs ut på webbplatsen eurojatalous.fi, innehåller Finlands Banks experters artiklar om framför allt den ekonomiska utvecklingen och penningpolitiken i euroområdet.

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Hanna Freystätter, telefon 09 183 24 90.