Finlands Banks direktion har utnämnt ekon.mag. Päivi Heikkinen till chef för avdelningen för betalningssystem och dipl.ing. Petteri Vuolasto till chef för dataavdelningen. Bägge utnämningarna gäller för femårsperioden 1.1.2019–31.12.2023.

Päivi Heikkinen har varit avdelningschef för Finlands Banks kontantförsörjningsavdelning sedan 2014. Hon har tidigare tjänstgjort som chef för byrån för finansiell infrastruktur vid avdelningen för finansiell stabilitet och statistik samt vid Europeiska centralbanken. Päivi Heikkinen har gedigen kännedom om kontantförsörjning, betalningar och betalningssystem.

Petteri Vuolasto har varit Finlands Banks it-chef sedan 2009. Han har tidigare tjänstgjort som byråchef för bankens it-produktion. Petteri Vuolasto har gedigen kärnkompetens inom informationsteknik och dataförvaltning.

Avdelningschefstjänsterna lediganslogs i samband med Finlands Banks organisationsreform. Syftet med reformen är att stödja Finlands Banks strategiska prioriteringar genom att egna avdelningar inrättas för betalningar och informationshantering.

Avdelningen för betalningssystem svarar för kontantförsörjningen och övervakning och utveckling av betalningssystemen. Dataavdelningen svarar för it-system och dokument- och informationstjänster.

Pressmeddelandet har korrigerats 10.12.2018.