Enligt aktuella uppgifter blir den ekonomiska recessionen i Finland i år mindre djup än vad som tidigare fruktats. Finlands ekonomi väntas krympa 4,7 % under 2020. Under 2021 växer ekonomin med 2,7 % och under 2022 med 2,4 %.

Tills vidare har den ekonomiska utvecklingen under coronapandemin inte varit lika svag i Finland som i många andra länder, men recessionen är djup också här. Återhämtningen är långsam, eftersom coronaviruset fortsätter att sprida sig ute i världen och skapa osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen. Det råder alltjämt stor osäkerhet både inom världsekonomin och i Finland, vilket bromsar upp ökningen i hushållens konsumtion och företagens investeringar.

Recessionen är exceptionellt global, och den internationella omvärlden kommer därför att vara svår för företagen i framtiden. På grund av den globala osäkerheten och avtagande investeringar på Finlands exportmarknad är utsikterna för utrikeshandeln svaga under åren framöver. Den ekonomiska tillväxten vilar huvudsakligen på privat konsumtion.

Det föreligger risk för en långvarig försämring av sysselsättningen. Arbetsmarknaden drabbades exceptionellt hårt av coronapandemin i våras. Antalet sysselsatta var ca 60 000 mindre i mars–juli än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Någon snabb ökning av sysselsättningen är inte i sikte, då den ekonomiska tillväxten är långsam och befolkningen i arbetsför ålder fortsätter att minska. Enligt Finlands Banks prognos kommer både antalet sysselsatta och sysselsättningsgraden att ligga betydligt under de nivåer som rådde före pandemin. Sysselsättningsgraden ser ut att stanna på ca 71 % under 2022.

Pristrycket är dämpat under åren framöver. Konsumentprisökningen har saktat av under 2020 i takt med den kraftiga nedgången i efterfrågan. Inflationen tyngs framför allt av en svagare ökning i tjänstepriserna och av prisfallet på energi. Inflationen är fortsatt dämpad under åren framöver och stiger endast något till följd av återhämtningen av den ekonomiska tillväxten.

Finlands Bank ger ut en interimsprognos för Finlands ekonomi två gånger om året, på våren och på hösten. I interimsprognoserna uppdateras utsikterna för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och inflationen i Finland. De mer omfattande prognoserna för Finlands ekonomi fortsätter att utkomma i juni och december.

Närmare upplysningar lämnas av prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 23 63.