Bytesbalans

 • Bytesbalansen visade i december ett överskott på 0,8 miljarder euro, vilket var 0,2 miljarder euro mer än ett år tidigare. 
 • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,3 miljarder euro. Ett år tidigare var export och import lika stora och handelsbalansen i balans.
 • För helåret 2010 uppgick överskottet till 5,2 miljarder euro1, vilket är 0,5 miljarder euro mer än 2009 och 0,2 miljarder euro mindre än 2008.

 

Handels- och bytesbalans

Finansiell balans

 • Investeringar genererade ett nettoutflöde på 3,9 miljarder euro.
 • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 1,4 miljarder euro.
 • Portföljinvesteringar gav ett nettoutflöde på 11,6 miljarder euro.
 • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – gav ett nettoinflöde på 8,8 miljarder euro.

 

Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet i slutet av december

 • Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 10 miljarder euro.
 • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 533 miljarder euro.
 • Finlands skulder till utlandet uppgick till 523 miljarder euro.
 • Nettoställning mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar -47 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet


Finlands betalningsbalans

År 2009,
mn euro
November 2010,
mn euro
December 2010,
mn euro
År 2010, mn euro
Bytesbalans 4 696 497 826 5 158
    Varor 3 395 60 272 3 535
    Tjänster 1 329 258 270 1 502
    Faktorinkomster 1 661 310 414 1 821
    Löpande transfereringar -1 689 -131 -131 -1 700
Kapitaltransfereringar 145 12 11 144
Finansiell balans 11 011 291 -3 929 -4 253
    Direkt investeringar -2 762 21 -1 385 -3 882
    Portföljinvesteringar -513 3 430 -11 624 -7 936
    Övriga investeringar 12 669 -3 692 8 780 6 262
    Valutareserv -614 507 8 1 666
    Finansiella derivat 2 231 25 292 -362
Restpost -15 852 -800 3 092 -1 049
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistiksårets utgång.

 1 Uppgifterna för varuhandeln och tjänsterna för 2008 och 2009 skiljer sig från Statistikcentralens statistik på grund av skillnader i revisionspolitiken.


Upplysningar Anne Turkkila p. 010 831 2175, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi
Nästa månadspublicering 15.3.2011 kl. 10.00.

Prenumerera meddelandet per e-post