Bytesbalans

  • Bytesbalansen visade ett överskott på 0,5 miljarder euro, vilket var ungefär lika stort som året innan. 
  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, gav ett överskott på 80 miljoner euro mot ett överskott på 125 miljoner euro året innan.

 

Handels- och bytesbalans

Finansiell balans

  • Nettoinflödet av kapital utgjorde 0,4 miljarder euro.
  • I direktinvesteringar redovisades ett nettoinflöde på 20 miljoner euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoutflöde på 4,6 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 4,4 miljarder euro.

 

Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet i slutet av november

Finlands fordringar i utlandet var 9 miljarder euro större än skulderna.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 554 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet uppgick till 545 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive eget kapital utgjorde 51 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet


 Finlands betalningsbalans 

År 2009,
mn euro
Oktober 2010,
mn euro
November 2010,
mn euro
12 mån glidande summa, mn euro
Bytesbalans 4 696 2 012 510 4 936
   Varor 3 395 1 541 80 3 287
   Tjänster 1 329 279 252 1 628
   Faktorinkomster 1 661 324 310 1 722
   Löpande
   transfereringar
-1 689 -131 -131 -1 700
Kapitaltransfereringar 145 12 12 145
Finansiell balans 11 011 -378 399 -2 045
   Direkt investeringar -2 762 -502 21 -3 339
   Portföljinvesteringar -513 2 758 -4 563 -7 399
   Övriga investeringar 12 669 -2 439 4 408 7 801
   Valutareserv -614 -75 507 1 301
   Finansiella derivat 2 231 -120 25 -409
Restpost -15 852 -1 647 -921 -3 036
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistiksårets utgång.

 


Upplysningar Jaakko Suni p. 010 831 2454, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi
Nästa meddelande om betalningsbalansen publiceras 15.2.2011 kl. 10.00

Beställ Betalningsbalans -månadsmeddelandet per e-post från Finlands Banks webbplats