Bytesbalans

I januari−maj uppgick de finländska företagens utdelningar till utlandet på portföljinvesteringar till totalt 2,8 miljarder euro, vilket är närmare 300 miljoner euro mer än under motsvarande period i fjol. De finländska företagen betalar ut utdelning vanligen i mars−maj, då i genomsnitt 98 procent av årets totala utdelning betalas ut. De utländska företagens aktiestock i finländska företag minskade med närmare 7,5 miljarder euro mellan slutet av december 2010 och slutet av maj 2011. Den främsta orsaken till förändringen var att marknadsvärdet på aktierna sjönk.

Bytesbalansen visade i maj ett underskott på 0,9 miljarder euro mot ett underskott på ungefär 0,6 miljarder euro året innan. 

  • Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, var i balans i maj. Året innan visade denna handelsbalans ett överskott på 0,4 miljarder euro. Sedan maj 2010 steg exportvärdet med 16 procent och importvärdet med 27 procent. Importvärdet steg på grund av bland annat det högre oljepriset. Överskottet i handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, i januari−maj 2011 uppgick till totalt 0,06 miljarder euro, medan överskottet under motsvarande period i fjol var 0,6 miljarder euro.

 

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 4,0 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar redovisades ett nettoinflöde på 0,9 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 1,2 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 1,9 miljarder euro.

 

Arvopaperisijoitukset

Nettoställning mot utlandet i slutet av maj

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 20 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 575 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet uppgick till 555 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -53 miljarder euro.

Suomen ulkomainen nettovarallisuus

 

Finlands betalningsbalans
År 2010,
mn euro
April 2011,
mn euro
Maj 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 5 574 -771 -902 4 646
    Varor 3 352 26 -1 2 772
    Tjänster 2 131 29 7 1 948
    Faktorinkomster 1 723 -678 -759 1 515
    Löpande transfereringar -1 632 -148 -148 -1 589
Kapitaltransfereringar 178 13 13 174
Finansiell balans -1 231 -570 3 964 -473
    Direkt investeringar -3 073 -1 374 891 -4 587
    Portföljinvesteringar -6 158 -5 176 1 221 -10 072
    Övriga investeringar 6 702 5 644 1 857 14 423
    Valutareserv 1 661 151 -253 129
    Finansiella derivat -362 184 247 -365
Restpost -4 521 1 328 -3 075 -4 347
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistiksårets utgång.

 
Upplysningar Anne Turkkila p. 010 831 2175, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi
Beställ Betalningsbalans -månadsmeddelandet per e-post från Finlands Banks webbplats