Bytesbalans

  • Bytesbalansen visade i december ett överskott på 0,1 miljarder euro, vilket var 0,7 miljarder euro mindre än ett år tidigare. Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, gav ett underskott på 0,3 miljarder euro.
  • För helåret 2011 visade bytesbalansen ett underskott på 1,0 miljarder euro, mot ett överskott på 3,3 miljarder euro för helåret 2010. Bytesbalansen visade underskott för helåret senast 1993.
  • Korrigerade uppgifter om handelsbalansen för 2010 publiceras den 15 mars 2012 enligt normalt revideringsschema.

 

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 3,1 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,2 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar gav ett nettoutflöde på 8,4 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 5,2 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet vid slutet av december

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 26 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 698 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet uppgick till 672 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -48 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

 

Finlands betalningsbalans
År 2010,
mn euro
November 2011,
mn euro
December 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 3 302 212 89 -1 017
    Varor 2 999 -126 -255 -828
    Tjänster 138 193 196 702
    Faktorinkomster 1 831 255 257 766
    Löpande transfereringar -1 667 -110 -109 -1 656
Kapitaltransfereringar 160 13 13 160
Finansiell balans -1 440 4 719 -3 077 8 426
    Direkt investeringar -2 711 316 -234 -3 623
    Portföljinvesteringar -6 304 4 500 -8 365 8 806
    Övriga investeringar 6 276 -192 5 224 2 831
    Valutareserv 1 661 57 209 -320
    Finansiella derivat -362 37 88 732
Restpost -2 021 -4 944 2 974 -7 570
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Maria Huhtaniska-Montiel, telefon 010 831 2534, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post