Bytesbalans

Bytesbalansen uppvisade i juli ett överskott på 0,1 miljarder euro. Kumulativt för den senaste 12-månadersperioden gav bytesbalansen ett underskott på 3,6 miljarder euro.

  • Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,2 miljarder euro.
  • Tjänstebalansen var i balans.
  • Faktorinkomsterna visade ett överskott på 0,1 miljarder euro.
  • De löpande transfereringarna gav ett underskott på 0,1 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som servicekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 1,0 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,4 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar gav ett nettoinflöde på 0,3 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 2,0 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Nettoställning mot utlandet vid slutet av juli

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 19 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 737 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 718 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -66 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

 

Finlands betalningsbalans
År 2011,
mn euro
Juni 2012,
mn euro
Juli 2012,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 052 116 149 -3 761
    Varor -1 436 221 234 -850
    Tjänster 313 -162 -7 -564
    Faktorinkomster -286 71 55 -804
    Löpande transfereringar -1 643 -13 -134 -1 543
Kapitaltransfereringar 198 17 17 198
Finansiell balans 10 271 826 -1 032 21 157
    Direkt investeringar -1 578 -1 167 -350 -963
    Portföljinvesteringar 9 225 5 885 293 22 660
    Övriga investeringar 2 319 -2 782 -2 026 -1 448
    Valutareserv -320 -84 131 -42
    Finansiella derivat 624 -1 026 920 950
Restpost -7 416 -959 867 -17 594
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, och Maria Huhtaniska-Montiel, telefon 010 831 2534, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post