Bytesbalans

  • Bytesbalansen uppvisade i april ett underskott på 1,4 miljarder euro, vilket är cirka 0,4 miljarder euro mer än ett år tidigare. Handelsbalansen1, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,2 miljarder euro. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 2,9 miljarder euro.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoinflöde på 1,2 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,5 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoutflöde på 0,5 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoinflöde på 1,7 miljarder euro..
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av april

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 20 miljarder euro.

  • Finlands fordringar på utlandet uppgick till 658 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 638 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -79 miljarder euro.

1 I betalningsbalansstatistiken skiljer sig uppgifterna om varuhandeln från Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik. Från varuimporten, som redovisas till cif-värde i Tullstyrelsens utrikeshandelsstatistik, avräknas transport- och försäkringskostnader som i betalningsbalansstatistiken redovisas som tjänstekostnader. Till både importen och exporten läggs s.k. varor som producerats i hamn, bland annat bränsle.

Nettoställning mot utlandet

 

Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
Mars 2013,
mn euro
April 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 423 -344 -1 422 -2 855
    Varor 194 -12 173 652
    Tjänster -945 154 -57 232
    Faktorinkomster -1 317 -191 -1 525 -1 959
    Löpande transfereringar -1 354 -295 -14 -1 779
Kapitaltransfereringar 198 16 16 196
Finansiell balans 15 803 4 503 1 161 6 447
    Direkt investeringar -5 032 -22 -470 -5 580
    Portföljinvesteringar 9 839 1 959 -506 9 797
    Övriga investeringar 10 890 3 372 1 688 1 674
    Valutareserv -494 -171 48 34
    Finansiella derivat 600 -635 402 522
Restpost -12 579 -4 175 244 -3 789
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175 och Mira Malhotra, telefon 010 831 2257, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Prenumerera meddelandet per e-post