Logo av Statistikcentralen

Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för betalningsbalansstatistiken. Under övergångsperioden mellan den 1 januari och den 30 juni 2014 läggs månadsmeddelandena om betalningsbalansstatistik fortfarande ut på Finlands Banks webbplats. Efter övergångsperioden publiceras betalningsbalansstatistiken på Statistikcentralens webbplats. Statistikcentralen ansvarar för innehållet i meddelandena och siffrorna.

Från och med 11 juli 2014 publicerar Finland betalningsbalansen enligt anvisningarna och rekommendationerna i sjätte upplagan av betalningsbalansmanualen. Samtidigt inför Finland Europeiska centralbankens nya riktlinjer och unionens nya förordning.
Här följer en länk till information om de förändringar som de nya statistikstandarderna ger upphov till i statistikföringen för betalningsbalansen: http://tilastokeskus.fi/til/maksutasetilastointi_sv.html

Ingående och utgående portföljinvesteringar minskade 2013


År 2013 uppgick de utländska portföljinvesteringarna i Finland till 10,5 miljarder euro, medan portföljinvesteringar 2012 genererade ett kapitalinflöde på 25,1 miljarder euro i Finland. Minskningen av utländska investerares placeringar i Finland förklaras främst genom att investeringarna i obligationer minskade.
Finländska investerares portföljinvesteringar i utlandet uppgick till 7,9 miljarder euro 2013, jämfört med ett nettoutflöde av kapital till utlandet på 15,8 miljarder euro 2012. Minskningen i portföljinvesteringarna från Finland till utlandet berodde främst på att finländska investerares placeringar i utländska räntebärande värdepapper minskade.

Direktinvesteringar


År 2013 uppgick direktinvesteringarna från utlandet till Finland till -0,8 miljarder euro, vilket innebär att de utländska investerarnas kapitaltillskott i finländska objekt var mindre än hemtagningen av kapital. År 2012 uppgick direktinvesteringarna från utlandet till Finland till 3,2 miljarder euro.
Enligt preliminära uppgifter utgjorde utflödet av direktinvesteringar från Finland till utlandet 3 miljarder euro 2013, vilket var 2,8 miljarder euro mindre än året innan.
Vid utgången av 2013 uppgick finländska investerares utlandsfordringar i form av direktinvesteringar till 117,7 miljarder euro och skulder till 73,5 miljarder euro.

Bytesbalans


Underskottet i bytesbalansen minskade 2013 jämfört med året innan, men bytesbalansen visade fortfarande ett underskott på 2,1 miljarder euro. Handelsbalansen , i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,1 miljarder euro.
Utrikeshandeln med tjänster blev i fjol positiv och visade ett överskott på 0,4 miljarder euro till följd av att importen av tjänster minskat. Faktorinkomsterna gav ett underskott på 0,5 miljarder euro. Nettoutflödet av kapitalavkastning uppgick till 0,6 miljarder euro.

Betalningsbalansen i januari 2014

Bytesbalans

Bytesbalansen visade i januari ett underskott på 0,4 miljarder euro, och handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett underskott på 0,3 miljarder euro.

  Bytesbalans och handelsbalans

  Finansiell balans

  Investeringar genererade ett nettoinflöde på 8,1 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar redovisades ett nettoinflöde på 0,2 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 6,4 miljarder euro.
  • I andra investeringar redovisades ett nettoinflöde på 1,3 miljarder euro.
  Portföljinvesteringar

  Utländsk nettoställning vid slutet av januari

  Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 23 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 636 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 613 miljarder euro.

  Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -69 miljarder euro.

  Nettoställning mot utlandet

   

  Finlands betalningsbalans
  År 2013,
  mn euro
  December 2013,
  mn euro
  Januari 2014,
  mn euro
  12 mån. glidande summa, mn euro
  Bytesbalans -2 078 -739 -376 -2 177
      Varor 130 -403 -251 23
      Tjänster 447 17 26 424
      Faktorinkomster -535 -265 92 -550
      Löpande transfereringar -2 120 -88 -242 -2 074
  Kapitaltransfereringar 212 21 17 213
  Finansiell balans -698 -5 233 8 075 3 761
      Direkt investeringar -3 841 -1 160 247 -4 639
      Portföljinvesteringar 2 578 -8 963 6 439 3 638
      Övriga investeringar -785 4 874 1 299 4 491
      Valutareserv -768 -299 40 -612
      Finansiella derivat 2 118 315 49 884
  Restpost 2 563 5 951 -7 717 -1 797
  Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

  Upplysningar lämnas av Mira Malhotra, telefon +358 9 1734 3411, och Pauliina Turunen, telefon +358 9 1734 2958, e-post fornamn.efternamn(at)stat.fi

  Prenumerera meddelandet per e-post