KORT OCH GIRERINGAR ÄR DE VANLIGASTE BETALNINGSSÄTTEN

Finländarna föredrar speciellt kort och gireringar som elektroniska betalningsmedel1. Det flesta antalet betalningar gjordes med kort: under år 2015 gjordes över 1,4 miljarder kortbetalningar. Under samma tid gjordes lite mindre än 880 miljoner gireringar. Om man ser till värdet av betalningarna var emellertid gireringar det populäraste betalningssättet. Under 2015 gjordes gireringar för cirka 2 700 miljarder euro. Värdet på kortbetalningarna var något över 44 miljarder euro. Antalet kortbetalningstransaktioner ökade med knappt 7 procent från år 2014 och deras totalvärde ökade med över 3 procent. Utvecklingen av gireringar var måttfullare under år 2015 och det förekom inga betydande förändringar jämfört med året innan2.

Checkar och direktdebiteringar används mycket lite i Finland, och användningen av checkar minskade fortsättningsvis avsevärt under 2015. Nationella direktdebiteringar frångicks i samband med övergången till SEPA fram till februari 2014. Kontantuttagen i uttagsautomater uppgick till litet under 14 miljarder euro, och det genomsnittliga kontantuttaget var 102 euro. Vid slutet av 2015 fanns det 1 525 uttagsautomater och 515 betalautomater i Finland.

KONTAKTLÖSA BETALNINGAR BLIR ALLT POPULÄRARE

Vid utgången av 2015 fanns det cirka 9,5 miljoner kort i omlopp i Finland, och det är vanligt att samma kort har såväl kontant- som debet- och kreditfunktion. Antalet kort med en funktion för kontaktlösa betalningar har mer än fördubblats jämfört med ifjol till sammanlagt cirka 3,8 miljoner kort. Andelen kortbetalningar som gjordes kontaktlöst var cirka 2 procent av antalet transaktioner 2015. Antalet transaktioner var emellertid över åtta gånger större än år 2014.

Av kortbetalningarna gjordes ca 90 procent med debetkort. Samtidigt svarade kreditkortstransaktionerna för cirka 20 procent av kortbetalningarnas totala värde. Kreditkortsbetalningarnas genomsnittliga värde var således betydligt större än debetkortsbetalningarnas genomsnittliga värde. Förhållandet mellan debet- och kreditkort var nästan oförändrat jämfört med 2014.

Antal kortbetalningar efter funktion

Värde av kortbeltaningar efter funktion

 

Det gjordes över 85 miljoner kortbetalningar utomlands eller till utlandet3, och värdet av dessa transaktioner var cirka 4,2 miljarder euro. Andelen kortbetalningar som betalades utomlands eller till utlandet av det totala antalet kortbetalningar var cirka 6 procent, vilket motsvarar ett värde om cirka 10 procent av kortbetalningarnas totala värde. Det totala antalet och värdet av de kortbetalningar som gjordes utomlands och till utlandet ökade avsevärt mer än antalet och totalvärdet av de kortbetalningar som gjordes i hemlandet. Antalet kortbetalningar som gjordes utomlands och till utlandet ökade med över 17 procent och värdet av dem med cirka 16 procent. Antalet inhemska kortbetalningar ökade med cirka 6 procent och värdet av dem med över 2 procent. Största delen av kortbetalningarna utomlands eller till utlandet gick till länder inom Europeiska unionen.

Genomsnittligt värde av kortbetalningar efter betalningssätt

 

 

E-HANDELNS UTVECKLING SYNS I BETALNINGSSTATISTIKEN

Nästan 39 miljoner av kortbetalningarna 2015 gjordes på distans, vilket motsvarar något under 3 procent av alla kortbetalningar. Ökningen jämfört med år 2014 var emellertid över 9 procent. Distansbetalningar är kortbetalningar som sker utan en fysisk betalterminal, t.ex. per telefon eller via internet. Det genomsnittliga värdet av distansbetalningar var lite över 56 euro, medan det genomsnittliga värdet av kortbetalningar via traditionell betalterminal på ett försäljningsställe var cirka 31 euro.

För betalning av e-handelsköp kan också t.ex. betalknapp (onlinebetalning i nätbanken) användas. Under 2015 gjordes över 65 miljoner betalningar med betalknapp. Ökningen jämfört med år 2014 var cirka 15 procent. Värdet på betalningarna med betalknapp var i genomsnitt 72 euro. Det sammanlagda värdet av distansbetalningar och betalningar med betalknapp var nästan 7 miljarder euro. 

MERPARTEN AV GIRERINGARNA TILL UTLANDET GICK TILL ESTLAND, TYSKLAND OCH SVERIGE

Huvuddelen av gireringar, cirka 99 %, gjordes mellan inhemska konton. Antalet av dessa gireringar var 871 miljoner.

Antalet gireringar från Finland till utlandet uppgick totalt till något över 7,9 miljoner år 2015. Även om andelen gireringar till utlandet av alla gireringar i Finland var en knapp procent, så stod dessa gireringar till sitt värde för en betydligt större andel av gireringarnas totala värde.

Merparten av gireringarna till utlandet 2015 gick till Estland, Tyskland och Sverige. Av SEPA-gireringarna förmedlades de flesta utlandsbetalningarna till Estland, Tyskland och Holland, medan största delen av betalningarna via korrespondentbanker gick till Sverige, Storbritannien och Tyskland. De flesta betalningarna via korrespondentbanker genomfördes i euro, dollar och svenska kronor.

Antal gireringar som skickats till utlandet fördelat på mottagarländer

 

1Statistiken grundar sig på betalningar som ansluter sig till kredit- och betalningsinstitutens kundaffärsverksamhet. Därmed innehåller den både företags och privatpersoners betalningstransaktioner. Betalningsstatistiken innehåller emellertid inte betalningar mellan finansiella institut.

2Det förnyade rapporteringssystemet för betalningsstatistik ledde till rapporteringsproblem avseende uppgifterna för 2014 i kategorin andra än SEPA-gireringar. De rapporterade siffrorna för år 2014 är i denna kategori mindre än de faktiska siffrorna.

3Kortbetalningar utomlands hänvisar till transaktioner som betalaren gjort via en fysisk betalterminal utomlands. Kortbetalningar till utlandet hänvisar till kortbetalningar som betalats till utlandet t.ex. via e-handel.

Mer information
Timo Iivarinen, tel. 09 183 22 75
Matti Hellqvist, tel. 09 183 23 77
Heli Snellman, tel. 09 183 21 83

E-post: fornamn.efternamn@bof.fi

Uppdaterad 28.7.2016 och 27.9.2016.