Gireringar och kortbetalningar ökar i popularitet samtidigt som checkbetalningarnas popularitet dalar. Med finländska kort gjordes 2016 nästan 1,54 miljarder betalningar, vilket innebär en ökning med 8,2 % jämfört med 2015. Under samma tid gjorde finländarna 0,91 miljarder gireringar, vilket är 3,4 % mer än under året förut. Checkar inlösta i Finland minskade i volym från 0,08 miljoner till 0,07 miljoner.

Om man ser till betalningarnas värde är gireringar den dominerande betalningsformen. Under 2016 gjorde finländarna gireringar för ca 2 732 miljarder euro och kortbetalningar för bara 45,8 miljarder euro. Gireringarnas värde var i stort sett oförändrat från året förut, medan kortbetalningarna ökade med ca 3,9 % i värde.

Vid slutet av 2016 fanns det 1 457 uttagsautomater och 466 betalautomater i Finland. Kontantuttagen i uttagsautomater uppgick till 13 miljarder euro under året.

De kontaktlösa betalningarna ökade kraftigt

Det fanns 9,8 miljoner betalkort i omlopp i Finland 2016. Hela 5,2 miljoner kort var försedda med en funktion för kontaktlösa betalningar. Under 2016 genomfördes 162 miljoner kontaktlösa betalningar, vilket var över fem gånger mer än under året förut. Värdeökningen återspeglade volymökningen: där de kontaktlösa kortbetalningarnas värde var 0,23 miljarder euro 2015, hade det stigit till hela 1,36 miljarder euro 2016.

Utöver de kontaktlösa betalningarna ökade också distansbetalningarna i volym 2016. Med distansbetalningar avses kortbetalningar som inte sker i kassan i butiker, utan till exempel via internet eller med mobil. Antalet sådana kortbetalningar var 2016 nästan 53 miljoner. Sett till värdet uppgick distansbetalningarna till 2,7 miljarder euro. Det genomsnittliga värdet av kortköp i fysisk betalterminal var något över 30 euro, medan det genomsnittliga värdet av kontaktlösa kortbetalningar var ca 8 euro och det genomsnittliga värdet av distansbetalningar något över 50 euro.

Förutom med kort kan nätköp också betalas online med betalknapp. Betalknapp användes nästan 77,5 miljoner gånger 2016, vilket är en ökning med 18 % jämfört med året förut och antalet överstiger tydligt distansbetalningarna samma år. Värdet av betalningar som gjordes med betalknapp uppgick till nästan 5,5 miljarder euro, vilket är ungefär dubbelt så mycket som värdet av kortbetalningar som skedde på distans.

Utlandsgireringarna till Estland störst i antal och utlandsgireringarna till Storbritannien störst i värde

Under 2016 skedde de flesta gireringarna, ca 99 %, mellan konton inom Finland. De inhemska gireringarna var 898 miljoner till antalet och deras värde uppgick till ca 2 328 miljarder euro, vilket motsvarar 85 % av gireringarnas sammanlagda värde. Sett till volymen gick de flesta utlandsgireringarna till Estland, Tyskland, Holland och Sverige. Mätt med värdet gjordes de flesta utlandsgireringarna till Storbritannien, Tyskland, Sverige och Frankrike. Gireringar till länder utanför EU stod för ca 0,1 % av det totala antalet gireringar och inte heller mer än ca 2,4 % av deras värde.

Ca 890 miljoner gireringar, dvs. nästan 98 % av totala gireringar, var s.k. SEPA-gireringar, dvs. gireringar enligt betalningsstandarden för det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA-standarden). SEPA-gireringar genomfördes till ett värde av ca 1 961 miljarder euro, vilket motsvarade ca 72 % av totala gireringar. Betalningar kan också överföras via korrespondentbanksnätverket, utanför betalningssystemen. Korrespondentbanksbetalningarna under 2016 var ca 1,8 miljoner till antalet, vilket utgjorde endast ca 0,2 % av gireringarna totalt. Värdet av korrespondentbanksbetalningarna uppgick dock till 393 miljarder euro, vilket motsvarar över 14 % av totala gireringar. En betydande andel av korrespondentbanksbetalningarna, ca 44 % av antalet och 16 % av värdet, gick till länder utanför EU-området. Fördelningen per valuta visar att de flesta korrespondentbanksbetalningarna skedde i euro, dollar och svenska kronor.

 

Närmare upplysningar lämnas av:
Timo Iivarinen, tel. 09 183 2275, timo.iivarinen(at)bof.fi 
Matti Hellqvist, tel. 09 183 2377, matti.hellqvist(at)bof.fi 
Heli Snellman, tel. 09 183 2183, heli.snellman(at)bof.fi