Användningen av gireringar och kortbetalningar ökade samtidigt som checkbetalningarnas popularitet fortsatte att dala. Med finländska kort gjordes 2017 nästan 1,65 miljarder betalningar, vilket innebär en ökning med 7,6 % jämfört med året innan. Under samma tid gjorde finländarna 0,94 miljarder gireringar, vilket är 3,9 % mer än under 2016. Checkar inlösta i Finland minskade i volym från 0,07 miljoner till 0,04 miljoner st.

Om man ser till betalningarnas värde är gireringar den dominerande betalningsformen. Under 2017 gjorde finländarna gireringar för ca 2 786 miljarder euro och kortbetalningar för endast 47,9 miljarder euro. Gireringarnas värde ökade ca 2 % och kortbetalningarnas värde ca 4,6 % från 2016. Checkar löstes in för totalt ca 1,2 miljarder euro, vilket var 47 % mindre än året innan.

Vid slutet av 2017 fanns det 1 498 uttagsautomater och 429 betalautomater i Finland. Kontantuttagen i uttagsautomater uppgick till drygt 12 miljarder euro under året.

Nästan en fjärdedel av kortbetalningarna är redan kontaktlösa

Vid utgången av 2017 fanns det ca 9,9 miljoner kort i omlopp i Finland. Av dessa var något över 3 miljoner kombinationskort, dvs. kort som har både debetfunktion och antingen fördröjd debetfunktion eller kreditfunktion. Det finns redan 7 miljoner kort med kontaktlös betalningsfunktion.

Förhållandet mellan användningen av debet- och kreditkort har inte förändrats från tidigare år: av kortbetalningarna gjordes ca 90 % med debetkort, medan debettransaktionernas andel var ca 80 % av kortbetalningarnas totala värde. Det betyder att betalningar som görs med kreditkort är i genomsnitt större än de som görs med debetkort.

Kontaktlösa betalningar har fortsatt att öka betydligt i popularitet. Under 2017 steg antalet kontaktlösa betalningar till 376 miljoner, vilket var mer än dubbelt så många som året innan. Antalet traditionella kortköp som bekräftas med PIN-kod, det vill säga kortbetalningar i fysisk betalterminal, var något över 1 207 miljoner, och antalet sjönk således redan för andra året i rad. De kontaktlösa betalningarnas andel av kortbetalningarna har stigit till hela 23 % av alla kortbetalningar, medan andelen kortbetalningar i fysisk betalterminal minskade från 97 % till 73 % mellan 2014 och 2017. Under 2017 gjordes kontaktlösa kortbetalningar för 3,3 miljarder euro, vilket motsvarar 7 % av kortbetalningarnas totala värde. Värdet av kortbetalningar i fysisk betalterminal var 41,4 miljarder euro och deras andel av kortbetalningarnas totala värde minskade från 95 % till 87 % mellan 2014 och 2017.

 Utöver de kontaktlösa betalningarna fortsatte även distansbetalningarna att öka i volym 2017. Med distansbetalningar avses kortbetalningar som inte sker i kassan i butiker, utan till exempel via internet eller med mobil. Dessa kortbetalningar uppgick 2017 till nästan 70 miljoner st. Sett till värdet uppgick distansbetalningarna till 3,2 miljarder euro. Det genomsnittliga värdet av distansbetalningar sjönk från drygt 50 euro 2016 till ca 46 euro 2017. Det genomsnittliga värdet av kortbetalningar i fysisk betalterminal var ca 34 euro, medan det genomsnittliga värdet av kontaktlösa kortbetalningar var ca 9 euro.

Nätköp kan betalas med kort men också online med betalknapp. Betalknapp användes över 88 miljoner gånger 2017, vilket är betydligt mera än antalet distansbetalningar samma år. Värdet av betalningar som gjordes med betalknapp uppgick till nästan 7 miljarder euro, vilket är mer än dubbelt så mycket som värdet av kortbetalningar som skedde på distans.

Flest utlandsgireringar till Estland, Holland och Tyskland

Under 2017 gjordes 932 miljoner gireringar mellan inhemska konton, och i likhet med tidigare år svarade de för 99 % av alla gireringar. Värdet av inhemska gireringar uppgick till 2 344 miljarder euro, vilket motsvarar 84 % av gireringarnas sammanlagda värde. Sett till volymen gick de flesta utlandsgireringarna till Estland, Holland och Tyskland, och mätt med värdet gjordes mest utlandsgireringar till Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Ca 924 miljoner gireringar, dvs. nästan 98 % av totala gireringar, var så kallade SEPA-gireringar, dvs. gireringar enligt betalningsstandarden för det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA-standarden). SEPA-gireringar genomfördes till ett värde av ca 1 937 miljarder euro, vilket motsvarade ca 70 % av totala gireringar. Betalningar kan också överföras via ett nätverk av korrespondentbanker utanför betalningssystemen. Korrespondentbanksbetalningarna under 2017 var ca 1,7 miljoner till antalet, vilket utgör ca 0,2 % av det totala antalet gireringar. Värdet av korrespondentbanksbetalningarna uppgick dock till 383 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 14 % av gireringarnas totala värde. Cirka 48 % av korrespondentbanksbetalningarna gick till länder utanför EU-området. Fördelningen per valuta visar att de flesta korrespondentbanksbetalningarna skedde i euro, dollar och svenska kronor.

 

Närmare upplysningar lämnas av:
Matti Hellqvist, tel. 09 183 2377, matti.hellqvist(at)bof.fi
Timo Iivarinen, tel. 09 183 2275, timo.iivarinen(at)bof.fi