Antalet specialinvesteringsfonder (s.k. non-UCITS-fonder) som har registrerats i Finland minskade med 18 fonder under det senaste året. Vid slutet av september 2013 utgjorde specialinvesteringsfondernas kapital 6,9 miljarder euro, dvs. 9,5 procent av kapitalen i de investeringsfonder som är registrerade i Finland. Ännu vid utgången av det första kvartalet 2012 uppgick specialinvesteringsfondernas andel till cirka 14 procent av fondernas sammanlagda tillgångar. Antalet specialinvesteringsfonder har minskat eftersom regleringen av finansmarknaden har skärpts genom direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (det s.k. AIFM-direktivet): minskningen i specialinvesteringsfondernas kapital beror främst på att flera specialinvesteringsfonder har ändrats till investeringsfonder enligt UCITS-reglerna.

Kapital i finskregistrerade investeringsfonder och antal specialinvesteringsfonderChart_192021.png

Fondkapital

I september 2013 var det aggregerade fondkapitalet i investeringsfonderna det största någonsin, närmare 73 miljarder euro. Under tredje kvartalet 2013 ökade fondkapitalet med 4,1 miljarder euro, av vilket 1,7 miljarder euro kan förklaras genom positiva nettoteckningar och 2,3 miljarder euro genom positiv värdeökning.

Största delen av det nya kapitalet på 1,7 miljarder euro kom från hemlandet (1,2 miljarder euro). Investeringsfondernas nettoinvesteringar i andra finländska investeringsfonder var betydande, 0,6 miljarder euro. Finländska försäkringsföretag och arbetspensionsbolag investerade också aktivt sina medel i inhemska investeringsfonder, dvs. totalt 0,5 miljarder euro netto. De finländska hushållens nettoinvesteringar förblev däremot måttliga, knappt 0,1 miljarder euro. Även svenska investerare bidrog med betydande volymer av nytt kapital i investeringsfonder, med nettoinvesteringar för 0,5 miljarder euro. De svenska investerarna är, efter de finländska investerarna, den näst största gruppen med innehav i finländska investeringsfonder.
 

Investeringar

Under tredje kvartalet 2013 investerade finländska investeringsfonder främst i värdepapper utgivna av icke-finansiella företag. Investeringarna i aktier utgjorde närmare 0,8 miljarder euro och i skuldebrev cirka 0,4 miljarder euro. Merparten av de nya investeringarna hänförde sig till värdepapper utgivna av franska, tyska och amerikanska icke-finansiella företag.

Investeringsfonderna var också aktiva på marknaden för statsskuldebrev. Investeringarna i skuldebrev som utgivits av stater uppgick till 0,4 miljarder euro netto och hänförde sig främst till skuldebrev utgivna av tyska staten och belgiska staten. Samtidigt överförde fonderna en del av sina tillgångar från de statsskuldebrev som utgivits av Frankrike, Italien och Sverige. Dessutom investerade investeringsfonderna 0,6 miljarder euro kapital i värdepapper som utgivits av inlåningsbanker.

 

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 29 92, e-post johanna.honkanen(at)bof.fi,
Jori Oksanen, telefon 010 831 25 52, e-post jori.oksanen(at)bof.fi.
 
Nästa publiceringstillfälle: 31.1.2014 kl 13.