Finländska hushålls nettoinvesteringar i finskregistrerade investeringsfonder har under de senaste 12 månaderna varit positiva varje månad. Hushållens förtroende för investeringsfonderna har stärkts framför allt under första halvåret 2013 och nettoinflödet av kapital från hushållen till fonderna utgjorde över 0,8 miljarder euro. Motsvarande siffra för första halvåret 2012 var under 0,1 miljarder euro.
 

Fondkapital

Det aggregerade fondkapitalet för finskregistrerade investeringsfonder har ökat kraftigt under första halvåret 2013. Av ökningen på drygt 2,0 miljarder euro förklaras till största delen (1,8 miljarder euro) av positiva nettoteckningar. I maj noterades det största aggregerade fondkapitalet någonsin i fondernas historia, närmare 71 miljarder euro.

Finländska hushålls nettoinvesteringar i finskregistrerade investeringsfonderChart_192021.png

Utöver hushållen har finländska försäkringsbolag (0,6 miljarder euro) och finländska icke-finansiella företag (0,4 miljarder euro) varit aktivast i att göra insättningar i finländska investeringsfonder under första halvåret. Svenska investerares investeringar visade däremot ett nettoutflöde på 0,9 miljarder euro. Svenska investerare har det näst största innehavet i finländska fonder efter finländska investerare. En bidragande orsak till utvecklingen av nettoinvesteringarna från svenska investerare är utflyttningen av fondförmögenhet som förvaltats av finländska fondbolag från Finland, men fusioner av flera svenska fonder med finländska fonder har dämpat utvecklingen.
 

Investeringar

En betydande del av de finländska fondernas förmögenhet har placerats utanför euroområdet (44 %). Investeringarna i Sverige står för 14 % av totala investeringar. Genom investeringsfonderna internationaliseras finländska investerares förmögenhet, då endast 29 % av den investerade förmögenheten blir kvar i hemlandet.

Under första halvåret 2013 investerade fonderna framför allt i skuldebrev utgivna i euroområdet: nettoinvesteringarna i tyska, italienska, franska och spanska statsobligationer uppgick till 1,4 miljarder euro. Aktieinvesteringarna riktades däremot huvudsakligen till länder utanför euroområdet. Nettoinvesteringarna i särskilt japanska och amerikanska icke-finansiella företags aktier utgjorde ca 1,0 miljarder euro. Vid slutet av juni uppgick fondernas innehav i skuldebrev utgivna av finländska icke-finansiella företag till 3,4 miljarder euro och var större än någonsin tidigare. Under första halvåret uppgick fondernas nettoinvesteringar i skuldebrev utgivna av finländska icke-finansiella företag till hela 0,6 miljarder euro.
 

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 29 92, e-post johanna.honkanen(at)bof.fi,
Jori Oksanen, telefon 010 831 25 52, e-post jori.oksanen(at)bof.fi.
 
Nästa publiceringstillfälle: 31.10.2013 kl 13.