De finländska hushållens nettoinvesteringar i finskregistrerade investeringsfonder uppgick till 0,4 miljarder euro under andra kvartalet 2014. Det innebar en uppgång från första kvartalet, då tillflödet av nytt kapital till fonderna från hushållen var 0,1 miljarder euro. Skillnader mellan kvartalen kan konstateras också i fråga om fondtyper. Medan hushållens nettoinvesteringar i aktiefonder var negativa under första kvartalet, var de positiva under andra kvartalet. Däremot har hushållen under hela första halvåret realiserat sina investeringar i penningmarknadsfonder med låg risk. Då inlåningsräntorna har fortsatt att sjunka har hushållen börjat investera i högriskfonder i värdebevarande syfte eller för att uppnå meravkastning.

 

Rekordstor ökning av fondkapitalet i maj

Investeringsfondernas sammanlagda fondkapital visade en fortsatt ökning och nådde rekordhöga 82,6 miljarder euro vid slutet av andra kvartalet. Fondkapitalet växte under andra kvartalet med 5,2 miljarder euro. Drygt hälften av ökningen (2,8 miljarder euro) inföll i maj. Fondkapitalet har inte tidigare visat en lika kraftig månadsökning. Av ökningen under andra kvartalet förklaras 2,9 miljarder euro av tillflödet av nytt kapital till fonderna, medan resten (2,3 miljarder euro) kan tillskrivas en positiv värdeutveckling av investeringarna.

Utöver hushållen investerade också finländska försäkringsföretag aktivt i finskregistrerade investeringsfonder, till ett nettobelopp av 0,8 miljarder euro under andra kvartalet 2014. En betydande andel av försäkringsföretagens fondinnehav är förknippad med fondanknutna försäkringar, vilket innebär att fondandelarna i själva verket utgör hushållens och andra försäkringstagares tillgångar. Till ökningen av fondkapitalet bidrog i betydande grad också svenska investerare, som stod för en nettoandel motsvarande 0,9 miljarder euro.

Portföljinvesteringarna i USA och Sverige ökade

De finländska investeringsfondernas aktieinvesteringar under andra kvartalet var inriktade framför allt på aktiemarknaden i USA och Sverige, till ett nettobelopp av 0,8 miljarder euro. Investeringarna i räntebärande värdepapper riktade sig däremot huvudsakligen till Europa: nettoinvesteringarna i italienska, svenska och belgiska statsobligationer uppgick till sammanlagt 0,2 miljarder euro. De finländska fonderna realiserade framför allt sina innehav i tyska och franska statsobligationer och i inhemska och danska företagsobligationer.

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle 31.10.2014 kl. 13.00.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.