Av de finskregistrerade investeringsfondernas aktieinvesteringar bestod de tre största av aktier i Nokia, Kone och Sampo. Balansvärdet av dessa innehav uppgick i slutet av september 2014 till sammanlagt cirka 1,2 miljarder euro. Av de finländska investeringsfonderna ägde då 52 fonder aktier i Nokia, 57 fonder aktier i Kone och 53 fonder aktier i Sampo. De finskregistrerade investeringsfonderna innehade aktieinvesteringar i sammanlagt 113 noterade finländska företag.

Nästan en femtedel av investeringsfondernas aktieinnehav var finländska. Sammanlagt innehade de finskregistrerade investeringsfonderna i slutet av september noterade aktieinvesteringar till ett värde av cirka 29,1 miljarder euro, dvs. cirka 33 % av fondernas samtliga tillgångar. Investeringsfonderna innehade noterade aktier i cirka 4 500 företag i 94 länder.

 

Fondkapitalet fortsatte att öka under tredje kvartalet 2014

Investeringsfondernas sammanlagda fondkapital uppgick vid utgången av det tredje kvartalet 2014 till 84,2 miljarder euro, dvs. 1,6 miljarder euro mer än vid utgången av årets andra kvartal. Fondkapitalet fortsatte att öka långsammare jämfört med början av året. Utjämningen av ökningen berodde till stor del på en fondfusion som inföll i september och där tillgångar som förvaltas av ett inhemskt fondbolag överfördes till Sverige. Av ökningen förklaras knappt en tredjedel av tillflödet av nytt kapital till investeringsfonderna, medan resten av ökningen kan tillskrivas en positiv värdeutveckling av investeringarna.

Betraktat per investerarsektor investerade de finländska försäkringsföretagen mest tillgångar i finskregistrerade investeringsfonder under kvartal tre. Deras nettoinvesteringar i fonder utgjorde cirka 0,9 miljarder euro. De finländska hushållen gjorde direkta fondinvesteringar till ett nettobelopp motsvarande 0,3 miljarder euro. Under kvartalet var nettoinvesteringarna från utlandet däremot negativa (-1,2 miljarder euro).

Portföljinvesteringarna i USA och Tyskland ökade

De finländska investeringsfondernas investeringar i räntebärande värdepapper riktade sig under kvartal tre huvudsakligen till USA och Tyskland: Nettoinvesteringarna i obligationer emitterade av amerikanska affärsbanker uppgick till 0,1 miljarder euro och nettoinvesteringarna i Tyska statsobligationer till 0,2 miljarder euro. De nya aktieinvesteringarna hänförde sig i sin tur huvudsakligen till USA (0,2 miljarder euro netto). Nettobeloppet av portföljinvesteringarna i Sverige var under årets tredje kvartal negativt, vilket huvudsakligen berodde på ovannämnda fusion.

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi
Jyrki Lehtinen, telefon 010 831 2376, e-post: jyrki.lehtinen(at)bof.fi

Nästa publiceringstillfälle 30.1.2015 kl. 13.00.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.