De finskregistrerade investeringsfondernas fondkapital ökade med sammanlagt cirka 12,9 miljarder euro under 2017. Av detta härrör 7,6 miljarder euro från nya investeringar medan 5,2 miljarder euro kan tillskrivas omvärderingar. Om investeringsflödet mellan de finskregistrerade fonderna lämnas obeaktat, är inflödet av investeringar på årsnivå det största i statistikens historia.

De finländska investerarnas andel av nettoinvesteringarna i finländska fonder var 3,3 miljarder euro och de utländska investerarnas andel 4,3 miljarder euro. De utländska investeringarna i finskregistrerade fonder ökade under det första halvåret framför allt genom investeringar från Sverige.

Även de finländska investerarnas investeringar i utländska fonder ökade 2017 kraftigt och uppgick till 8,2 miljarder euro. För investeringsflödet till utländska fonder från Finland stod särskilt arbetspensionsanstalter (4,7 md euro), investeringsfonder som på detta sätt kanaliserade tillgångar som investerats i dem till utländska fonder (2,7 md euro) och försäkringsföretag (0,8 md euro).

Finländarna har mer investeringar i utländska fonder än i inhemska fonder

I slutet av 2017 hade finländarna investerat allt som allt 96 miljarder euro i andelar i inhemska investeringsfonder (exkl. investeringar mellan fonderna 78 md euro), medan finländarnas investeringar i utländska fondandelar utgjorde 125 miljarder euro (exkl. investeringar mellan fonderna 110 md euro).

Finländarnas investeringar i såväl inhemska som utländska fonder har ökat betydligt under de senaste åren. Enbart under 2010-talet har finländarnas fondkapital i inhemska investeringsfonder ungefär fördubblats och i utländska investeringsfonder ungefär tredubblats1.

I de inhemska fonderna är hushållen i praktiken den största gruppen av investerare. I slutet av 2017 ägde de direkt 30 miljarder euro av fondkapitalet i investeringsfonder i Finland (finländska hushåll 22 md euro). En även större andel av hushållens tillgångar kanaliseras till fonder via försäkringsföretagen i form av s.k. fondanknutna försäkringsavtal. Enligt Finlands Banks bedömning uppgick beloppet av dylika investeringar i slutet av 2017 till minst 30 miljarder euro.

De s.k. institutionella investerarna står för merparten av investeringarna i utländska fonder som görs från Finland. I slutet av 2017 hade arbetspensionsanstalterna det klart största fondinnehavet utomlands (89 md euro) följda av investeringsfonderna (15 md euro) och försäkringsföretagen (11 md euro).

Stor mängd fondinvesteringar kanaliserades till nordiska företag

Av de nettoinvesteringar som 2017 gjordes i finländska investeringsfonder kanaliserades 4,8 miljarder euro till nordiska objekt, varav cirka 75 % till Finland.

Till obligationsfonder inflöt nya investeringar till ett nettobelopp av 2,4 miljarder euro. De kanaliserades framför allt till masslån emitterade av företag och banker, varav största delen var nordiska. Till statsobligationer kanaliserades endast 0,1 miljarder euro netto.

I aktiefonder gjordes nya investeringar till ett nettovärde av cirka 3 miljarder euro. Fonderna utökade sina investeringar i aktier emitterade av företag förutom i Finland framför allt i Storbritannien, Sverige, Japan och euroområdet, och minskade på investeringarna i amerikanska och ryska aktier.

1Källor: Finlands Banks statistik över investeringsfonder och värdepappersinnehav samt Statstikscentralens årsuppgifter om finansräkenskaperna 1995–2016.

Central förhandsstatistik över finskregistrerade investeringsfonder

Närmare upplysningar lämnas av 
Topias Leino, telefon 09 183 23 15, e-post: topias.leino(at)bof.fi,
Anne Turkkila, telefon 09 183 21 75, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi

Nästa publiceringstillfälle 2.5.2018 kl. 13.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.