Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Utlåning

Hushållen lyfte i juni 2011 nya bolån för 2,0 miljarder euro, vilket var lika mycket som i maj och 0,1 miljarder euro mer än i juni 2010. Genomsnittsräntan på nyutbetalda bolån låg på 2,60 % och var därmed nästan oförändrad jämfört med maj. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,6 miljarder euro från maj och uppgick vid slutet av juni till 79,1 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll på 6,6 % var fortfarande nästan oförändrad från månaden innan: 0,3 procentenheter lägre än i maj. Genomsnittsräntan på det utestående beloppet steg under juni med 0,07 procentenheter och låg på 2,36 % vid slutet av månaden. Nya bolån bundna till bankernas egna referensräntor ökade alltjämt måttligt i popularitet i juni. Av nyutbetalda bolån i juni var 11 % bundna till primräntor och 83 % till Euribor.

I juni slöts nya låneavtal med icke-finansiella företag för 8,0 miljarder euro, vilket var 0,9 miljarder euro mer än i maj. Genomsnittsräntan på nya avtal ökade från 2,64 % i maj till 2,78 % i juni. Det utestående beloppet av företagslån i euro ökade från maj med 0,3 miljarder euro och uppgick vid slutet av juni till 58,7 miljarder euro. Årsökningen låg oförändrad på 4,0 % och genomsnittsräntan steg med 0,08 procentenheter till 2,78 %.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll ökade med 0,8 miljarder euro i juni. Både inlåningen över natten och den tidsbunda inlåningen ökade från maj med 0,4 miljarder euro. Vid slutet av juni uppgick inlåningen från hushåll till 80,1 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,97 %. Hushållen tecknade under juni nya avtal om tidsbunden inlåning för 2,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning steg från maj med 0,08 procentenheter till 2,30 % i juni.

Finländska hushåll ingick under april–juni 2011 sammanlagt 2 129 nya långsiktiga sparavtal. Totalt hade 14 123 sparavtal tecknats före utgången av juni till ett sammanlagt värde av 16,7 miljoner euro, varav största delen (54 %) hade placerats i fondandelar.

 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  April,
mn euro
Maj,
mn euro

mn euro
Juni,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 105 421 106 058 106 731 5,7 2,74
    -varav bostadslån 77 976     78 495 79 102 6,6 2,36
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 57 970 58 362 58 687 4,0 2,78
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 79 527 79 323 80 113 5,1 0,97
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 634 1 999 1 959 2,60

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar: 
Kimmo Koskinen, telefon 010 831 25 46, e-post: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Jussi Pajunen, telefon 010 831 23 43, e-post: jussi.pajunen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 31.8.2011 kl. 13.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats