Inlåningen från hushåll minskade under början av år 2014 med 0,5 miljarder euro. Minskningen av inlåningen beror i synnerhet på den svaga utvecklingen av tidsbundna inlåningsavtal. Den tidsbundna inlåningen stannade på 14,4 miljarder euro i juli, då den ännu i slutet av år 2012 var inemot 20 miljarder euro.

Räntan på nya tidsbundna inlåningsavtal är låg och nya avtal har ingåtts sparsamt. Då marknadsräntorna är fortsatt låga har andra placeringsobjekt såsom fonder ökat sin andel som placeringsobjekt för privathushållen och pengar har strömmat bort i synnerhet från tidsbundna inlåningsavtal. Privathushållen har också flyttat över sina tillgångar till avistainlåning.

Utlåning

Hushållen lyfte i juli 2014 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,90 %, dvs. 0,02 procentenheter lägre än i juni. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juli till 89,1 miljarder euro och årsökningen var 1,8 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,5 miljarder euro av konsumtionslån och 15,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juli för 1,7 miljarder euro, vilket är 0,6 miljarder euro mindre än i juli 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från juni och låg på 2,23 % i juli. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juli till 66,3 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 20,1 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81,5 miljarder euro vid slutet av juli 2014 och genomsnittsräntan var 0,42 %. I beloppet ingick avistainlåning för 53,4 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 14,4 miljarder euro. Hushållen ingick i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,13 % i juli.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Maj, mn euro Juni, mn euro Juli, mn euro Juli, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 117 463 117 752 117 966 2,1 1,97
    -varav bostadslån 88 836 88 991 89 110 1,8 1,53
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 66 106 66 636 66 345 6,1 1,95
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 236 81 844 81 510 -0,4 0,42
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 395 1 442 1 283 1,90

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen(at)bof.fi
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering: 30.9.2014 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats