Till näringsidkare räknas privatpersoner som idkar näringsverksamhet. Näringsidkarna lyfte i januari–oktober 2014 måttligt med lån för sin affärsverksamhet, sammanlagt 1,7 miljarder euro. Det är något mer än under motsvarande period ett år tidigare, då näringsidkarna lyfte lån för sammanlagt 1,6 miljarder euro. Under 2014 har de lån som tagits för idkande av näring emellertid ökat i allt snabbare takt: i oktober var ökningstakten 6,5 %. Det utestående beloppet av lån till näringsidkare som beviljats av monetära finansinstitut i Finland uppgick vid slutet av oktober till 8,5 miljarder euro och genomsnittsräntan var 2,39 %. Över 60 % av lånen till näringsidkare hade beviljats hushåll som bedriver jordbruk, skogsbruk och fiske.

Den genomsnittliga räntan på nya utbetalningar av lån till näringsidkare var vid utgången av oktober 3 %. Övriga mindre företagslån på under 50 000 euro (exkl. lån till näringsidkare) lyftes i januari–oktober för 0,9 miljarder euro och genomsnittsräntan på utlåningen var 3,48 % i oktober.

Utlåning

Hushållen lyfte i oktober 2014 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,74 %, dvs. 0,03 procentenheter lägre än i september. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av oktober till 89,6 miljarder euro och årsökningen var 1,6 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,6 miljarder euro av konsumtionslån och 15,6 miljarder euro av övriga lån vid slutet av oktober.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i oktober för 1,7 miljarder euro, vilket är 0,3 miljarder euro mindre än i oktober 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från september och låg på 2,44 % i oktober. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av oktober till 67,6 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 20,8 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 80,4 miljarder euro vid slutet av oktober 2014 och genomsnittsräntan var 0,40 %. I beloppet ingick avistainlåning för 53,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 13,5 miljarder euro. Hushållen ingick i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,07 % i oktober.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Augusti, mn euro September, mn euro Oktober, mn euro Oktober, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 118 253 118 428 118 783 2,1 1,93
    -varav bostadslån 89 296 89 389 89 588 1,7 1,47
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 66 774 67 359 67 601 7,0 1,89
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 678 80 922 80 396 -0,7 0,40
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 195 1 346 1 435 1,74

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.1.2015 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats