Räntan på nya bolåneavtal har legat kring 2 % under hela 2013 och den beräknade räntemarginalen för bostadslån har sjunkit något från toppnivån på 1,61 % i augusti till 1,57 % i november. Marginalerna på nya lån till icke-finansiella företag har däremot fortsatt att växa. Den beräknade marginalen på lån till icke-finansiella företag (exkl. bostadsföretag) har sedan sommaren ökat med 0,3 procentenheter till 2,04 % i november. Räntemarginalen för lån till bostadsföretag har legat kring 1,5 % under hela hösten 2013.

Genomsnittsräntan på utestående bostadslån i Finland sjönk från 1,59 % i början av året till 1,45 % under sommaren och var sedan dess i det närmaste oförändrad fram till november. De korta marknadsräntorna har varit fortsatt låga, vilket också har återspeglats i genomsnittsräntan på utestående bostadslån. Merparten av bostadslånen i Finland är bundna till räntor med en löptid på högst ett år, huvudsakligen till Euribor.

Utlåning

Hushållen lyfte i november 2013 nya bostadslån för 1,2 miljarder euro, vilket var 0,4 miljarder euro mindre än i november 2012. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var i november 2,0 %, dvs. något lägre än i oktober. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av november till 88,3 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,47 %. Årsökningen saktade av ytterligare till 2,6 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av november.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i november för 2,5 miljarder euro, vilket är 0,5 miljarder euro mindre än i november 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal steg något från oktober och låg på 2,15 % i november. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av november till 66,4 miljarder euro, varav lån till bostadsföretag utgjorde 17,8 miljarder euro. Årsökningstakten för utestående företagslån i euro steg i november till 6,2 %.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81 miljarder euro vid slutet av november och genomsnittsräntan låg på 0,48 %. I beloppet ingick avistainlåning för 50,7 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 16,5 miljarder euro. Hushållen ingick i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,11 % i november. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  September,
mn euro
Oktober,
mn euro

mn euro
November,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 116 171 116 378 116 625 2,3 1,88
    -varav bostadslån 87 941    88 156 88 367 2,6 1,47
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 65 839 65 603 65 365 6,2 1,95
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 666 81 049 81 243 -0,3 0,48
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 331 1 358 1 221 2,00
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post jaakko.suni(at)bof.fi
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post essi.tamminen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 31.1.2014 kl. 13.00.
 
Statistiksiffror och  grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats