För första gången på över femton år minskade de utestående bostadslånen jämfört med månaden innan och var 88,3 miljarder euro vid slutet av december 2013. År 2013 låg utbetalningen av nya bostadslån på en betydligt lägre nivå än under tidigare år. Hushållen lyfte bostadslån för totalt 15,2 miljarder euro 2013, jämfört med 19,1 miljarder euro 2012.

Årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån har avmattats utan avbrott i över ett år och låg på 2,3 procent i december. I december 2012 var årsökningen 5,6 procent. Inom euroområdet har den genomsnittliga årsökningen sjunkit till under en procent under hösten 2013. I början av 2013 var årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån inom euroområdet 1,4 procent.

Utlåning

Hushållen lyfte i december 2013 nya bostadslån för 1,1 miljarder euro, vilket var 0,2 miljarder euro mindre än i december 2012. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var i december 2,03 procent, det vill säga något högre än i november. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av december till 88,3 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,48 procent Årsökningen saktade av ytterligare till 2,3 procent. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av december.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i december för 4 miljarder euro, vilket var 0,8 miljarder mer än i december 2012. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg från november till december och låg på 2,38 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av december till 66,7 miljarder euro, varav lånen till bostadsföretag utgjorde 17,8 miljarder euro. Årsökningstakten för utestående företagslån i euro steg i december till 7,2 procent.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 82 miljarder euro vid slutet av december och genomsnittsräntan låg på 0,47 procent. I beloppet ingick avistainlåning för 51,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 16,4 miljarder euro. Hushållen ingick i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 1 miljard euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,02 procent i december. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Oktober,
mn euro
November,
mn euro

mn euro
December,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 116 378 116 625 116 622 2,2 1,90
    -varav bostadslån 88 156    88 367 88 313 2,3 1,48
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 65 603 66 365 66 724 7,2 1,97
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 049 81 243 81 780 -0,7 0,47
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 358 1 221 1 057 2,03
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post jaakko.suni(at)bof.fi
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post essi.tamminen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 28.2.2014 kl. 13.00.
 
Statistiksiffror och  grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats