I februari 2014 var genomsnittsräntan på nya studielån 1,27 procent och genomsnittsräntan på det utestående beloppet av studielån 1,40 procent. Räntorna på studielån har aldrig tidigare varit lika låga som nu. Totalt uppgick det utestående beloppet av studielån till 1,7 miljarder euro. Av de nya studielånen var 68 procent bundna till Euribor och resten, 32 procent, till bankernas egna referensräntor.

I februari utgjorde fritidsbostadslånen från monetära finansinstitut 3,2 miljarder euro och genomsnittsräntan på dem var 1,74 procent. Genomsnittsräntan var betydligt högre än räntan på bostadslån som i februari uppgick till 1,50 procent. Av de nya fritidsbostadslånen var 93 procent bundna till Euribor och genomsnittsräntan var 2,30 procent. Årsökningstakten i det utestående beloppet av fritidsbostadslån avtog ytterligare i februari och var 5,0 procent. Under motsvarande period året innan var årsökningen 7,3 procent.

Utlåning

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick till 1,1 miljarder euro i februari 2014, vilket var 0,2 miljarder euro mindre än ett år tidigare. Genomsnittsräntan på de nya bostadslånen var i februari 2,03 procent, det vill säga densamma som i de två föregående månaderna. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av februari till 88,3 miljarder euro. Årsökningstakten i det utestående beloppet av bostadslån avtog ytterligare och låg på 2,1 %. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av februari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i februari för 1,9 miljarder euro, vilket var 0,7 miljarder euro mindre än i februari 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal steg något från januari och låg på 2,57 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av februari till 65,2 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 19,1 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 81 miljarder euro vid slutet av februari och genomsnittsräntan låg på 0,45 procent. I beloppet ingick avistainlåning för 51,4  miljarder euro och tidsbunden inlåning för 15,9 miljarder euro. Hushållen ingick i februari nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen var 1,10 procent i februari.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  December, mn euro Januari, mn euro Februari, mn euro Februari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 116 622 116 736 116 720 2,3 1,92
    -varav bostadslån 88 313 88 286 88 326 2,1 1,50
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 66 724 64 596 65 234 7,0 2,00
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 780 81 242 81 185 -0,6 0,45
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 057 1 017 1 073 -- 2,03

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Upplysningar:

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen(at)bof.fi
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 30.4.2014 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.