Kreditinstituten har sedan februari 2015 marknadsfört amorteringsfrihet på bostadslånen utan kostnader, varigenom de velat erbjuda sina kunder flexibilitet i hanteringen av ekonomin och öka hushållens konsumtions- och sparmöjligheter. Hushållens intresse för att utnyttja möjligheten till amorteringsfritt har varit stort. I februari 2015 omförhandlade hushållen sina bolåneavtal för 3,2 miljarder euro, då hushållen normalt omförhandlar sina bostadslån för i genomsnitt 0,2 miljarder euro i månaden. Till omförhandlade avtal räknas utöver amorteringsfria avtal också lån vars gamla finansieringsvillkor, såsom bostadslånets marginal, förhandlas på nytt.

För hushållen innebär utnyttjandet av möjligheten till amorteringsfritt att återbetalningen av lånet skjuts upp. De låga räntekostnaderna lockar hushållen att förlänga återbetalningen av sina bostadslån. Den totala räntan på nya bolåneavtal har sjunkit med 0,6 procentenheter från året innan och var 1,4 % i slutet av februari. Den totala räntan på ett bostadslån består av referensränta plus en marginal som läggs på räntan. Den genomsnittliga marginalen på bostadslån har enligt Finlands Banks beräkningar också minskat jämfört med ett år tidigare och var i februari 1,37 %.

 

Utlåning

I februari 2015 lyfte hushållen nya bostadslån för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,60 %, dvs. något lägre än i januari. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av februari till 89,8 miljarder euro och årsökningen var 1,9 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,5 miljarder euro av konsumtionslån och 15,6 miljarder euro av övriga lån i slutet av februari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i februari för 1,6 miljarder euro, vilket är 0,3 miljarder euro mindre än i februari 2014. Genomsnittsräntan på nya avtal steg alltjämt och låg i februari på 2,57 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av februari till 69,5 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 21,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av februari till totalt 80,9 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,36 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 55,7 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 12,0 miljarder euro. I februari ingick hushållen nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,07 % i februari.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  December, mn euro Januari, mn euro Februari, mn euro Februari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 118 807 118 859 118 933 1,9 1,87
    -varav bostadslån 89 762 89 772 89 845 1,9 1,41
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 68 373 68 842 69 489 6,9 1,82
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 812 81 249 80 901 -0,4 0,36
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 199 981 1 197 1,60

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.
Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi


Nästa månadspublicering 30.4.2015 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats