Hushållens avtal om tidsbunden inlåning har på ett år minskat med sammanlagt 2,2 miljarder euro och utgjorde 13,0 miljarder euro i slutet av januari 2015. Hushållen har flyttat över sina placeringar till investeringsfonder med bättre avkastning och lättare överförbar inlåning över natten. Inlåningen över natten har under året ökat med 2,8 miljarder euro och uppgick i slutet av januari 2015 till 54,9 miljarder euro.

Minskningen av de tidsbundna inlåningsavtalen beror dels på den låga ränta som betalas på dem. Räntan på tidsbunden inlåning var i januari 1,14 %, då räntan ett år tidigare var 1,32 %. På inlåning över natten betalades i januari en ränta på 0,22 %. Räntan har på ett år sjunkit med 0,03 procentenheter. Fastän räntan ligger nära noll, föredrar hushållen sådana inlåningskonton varifrån pengarna snabbt kan överföras. Hushållen vill inte heller binda sina tillgångar med låg ränta för en lång tid.

 

Utlåning

I januari 2015 lyfte hushållen nya bostadslån för 1,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,66 %, dvs. något lägre än i december. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av januari till 89,8 miljarder euro och årsökningen var 1,8 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,5 miljarder euro av konsumtionslån och 15,6 miljarder euro av övriga lån i slutet av januari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i januari för 1,9 miljarder euro, vilket är lika mycket som i januari 2014. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från december och låg på 2,50 % i januari. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av januari till 68,8 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 21,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av januari till totalt 81,2 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,37 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 54,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 13,0 miljarder euro. I januari ingick hushållen nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,05 % i januari.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November, mn euro December, mn euro Januari, mn euro Januari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 118 989 118 807 118 859 1,8 1,88
    -varav bostadslån 89 781 89 762 89 772 1,8 1,43
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 67 934 68 336 68 805 6,9 1,83
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 435 80 812 81 249 0,0 0,37
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 217 1 199 981 1,66

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi.
Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi


Nästa månadspublicering 31.3.2015 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats