Under de senaste åren har amorteringarna på bostadslånen ökat såväl kvantitativt som i förhållande till det utestående beloppet av bostadslån. År 2016 amorterades bostadslån till ett värde av 15,6 miljarder euro, vilket är den största andelen i förhållande till bostadslånestocken under de senaste fyra åren. År 2017 har amorteringarna ökat ytterligare och i januari–februari amorterades bostadslån till ett värde av över 2,5 miljarder euro. Under motsvarande tid betalades lika mycket ut i nya bostadslån, dvs. 2,5 miljarder euro.

Den låga räntenivån har möjliggjort större amorteringar på bostadslånen än tidigare. Bostadslån med bibehållen annuitet, dvs. jämna poster som amorteringssätt har amorterats snabbare, då kapitalets andel av amorteringen har varit större än tidigare. Uppskattningsvis cirka 40 procent av de finländska hushållen har valt jämna poster som amorteringssätt för sina bostadslån.

Delvis till följd av de ökade amorteringarna minskade det utestående beloppet av bostadslån i januari 2017 för första gången sedan december 2014. Bostadslånestocken började emellertid på nytt växa i februari och årsökningen var 2,3 %.

Utlåning

Hushållen lyfte i februari 2017 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket är nästan lika mycket som i februari ett år tidigare. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,14 % och den beräknade marginalen 1,11 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av februari 2017 till 94,1 miljarder euro. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,4 miljarder euro av övriga lån vid utgången av februari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i februari för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från januari till 2,27 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av februari till 76,6 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 26,1 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av februari till totalt 84,4 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,17 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 61,5 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 8,4 miljarder euro. Hushållen tecknade i februari nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,40 % i februari.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  December, mn euro Januari, mn euro Februari, mn euro Februari, 12 mån   förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 124 931 124 963 125 014 2,5 1,55
    -varav bostadslån 94 056 93 998 94 075 2,2 1,06
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 76 026 76 114 76 584 4,9 1,44
Inlåning från hushåll2,   utestående belopp 85 092 84 477 84 432 3,6 0,17
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 364 1 212 1 325   1,14

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 010 831 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.5.2017 kl. 13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats