Den aggregerade balansräkningen för kreditinstituten med verksamhet i Finland var 435 miljarder euro i januari 2017. Det är 111 miljarder euro mindre än i december 2016 och 152 miljarder mindre än i november 2016. Minskningen i balansräkningen bottnar i förändringen i Nordeakoncernens juridiska struktur i januari 2017, varvid också det finländska dotterbolaget Nordea Bank Finland Abp fusionerades med sitt svenska moderbolag Nordea Bank AB (publ). Samtidigt flyttades Nordeakoncernens Markets-funktioner som koncentrerats till Finland över till moderbolaget i Sverige. Markets-funktionerna omfattar derivat-, värdepappers- och repohandel. Det fusionerade Nordea Bank Finland Abp:s övriga balansposter än Markets-funktionerna upptogs i balansräkningen för Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Minskningen i kreditinstitutens aggregerade balansräkning berodde huvudsakligen på överföringen av Nordeas Markets-funktioner till Sverige. I synnerhet beloppet av derivat som ingår i övriga skulder och fordringar minskade. Kreditinstitutens derivatfordringar och -skulder minskade med sammanlagt cirka 70 miljarder euro i januari 2017 jämfört med december 2016.

Utlåning

Hushållen lyfte i januari 2017 nya bostadslån för 1,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,15 % och den beräknade marginalen 1,11 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av januari 2017 till 94 miljarder euro och årsökningen var 2,2 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,4 miljarder euro av övriga lån i slutet av januari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i januari för 2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från december till 2,14 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av januari till 76,1 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 26 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av januari till totalt 84,5 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,18 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 61,7 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 8,2 miljarder euro. Hushållen tecknade i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,47 % i januari.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November, mn euro December, mn euro Januari, mn euro Januari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 124 763 124 931 124 963 2,5 1,55
    -varav bostadslån 93 914 94 056 93 998 2,2 1,07
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 75 767 76 026 76 114 5,0 1,45
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 85 332 85 092 84 477 2,7 0,18
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 539 1 364 1 212   1,15

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Markus Aaltonen, telefon 010 831 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 010 831 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.3.2017 kl. 13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats