Den aggregerade balansräkningen för kreditinstituten med verksamhet i Finland var 622 miljarder euro vid slutet av oktober 2018. Det är 140 miljarder euro mer än i september 2018. Ökningen i balansräkningen kan tillskrivas flytten av Nordeas huvudkontor från Sverige till Finland den 1 oktober. I detta sammanhang avvecklades Nordea Bank AB (publ), filial i Finland och dess tillgångar och skulder upptogs i balansräkningen för Nordea Bank Abp, som grundats för flytten av huvudkontoret. I och med omläggningen överfördes Nordeakoncernens Markets-funktioner tillbaka till Finland. Markets-funktionerna flyttades från Finland över till Sverige i januari 2017, varvid den aggregerade balansräkningen för kreditinstituten minskade avsevärt. Markets-funktionerna omfattar derivat-, värdepappers- och repohandel.

Ökningen i kreditinstitutens aggregerade balansräkning i oktober berodde huvudsakligen på överföringen av Nordeas Markets-funktioner till Finland, men också övriga balansposter som överfördes i samband med flytten av huvudkontoret bidrog till att utöka balansräkningen. På skuldsidan i kreditinstitutens balansräkning ökade beloppet av emitterade räntebärande värdepapper med 46 miljarder euro och det egna kapitalet med 28 miljarder euro. På tillgångssidan ökade lånen mellan monetära finansinstitut med 44 miljarder euro och kreditinstitutens värdepappersinnehav med 28 miljarder euro. Beloppet av derivat som i statistiken ingår i övriga skulder och fordringar ökade med 42 miljarder euro i oktober 2018.

Utlåning

Hushållen lyfte i oktober 2018 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är 100 miljarder euro mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Genomsnittsräntan för nya utbetalda bostadslån var 0,87 % och den beräknade marginalen 0,85 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av oktober 2018 till 97,6 miljarder euro och årsökningen var 1,8 %. Ökningen i de utestående bostadslånen var långsammare senast i april 2015. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 15,9 miljarder euro av konsumtionslån och 17,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av oktober.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i oktober för 2,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från september till 1,95 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av oktober till 84,7 miljarder euro, varav lån till bostadssammanslutningar utgjorde 31,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 86,9 miljarder euro vid slutet av oktober och genomsnittsräntan låg på 0,12 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 73,7 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 5,5 miljarder euro. Hushållen tecknade i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,28 % i oktober.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift
  Augusti, mn euro September, mn euro Oktober, mn euro Oktober, 12 mån förändring¹, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 130 014 130 502 130 645 2,3 1,48
    -varav bostadslån 97 187 97 444 97 575 1,8 0,98
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 83 316 84 015 84 669 6,8 1,37
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 90 765 91 547 90 875 5,1 0,12
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 546 1 497 1 749   0,87

 1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Meri Sintonen, telefon 09 183 2247, e-post: meri.sintonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 4.1.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.