Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet1 som beviljats av kreditinstitut steg från augusti och var 6,2 % i september 2019. Det förekommer stora skillnader i räntorna på konsumtionskrediter utan säkerhet mellan olika kreditinstitut. I september 2019 var räntedifferensen mellan kreditinstituten2 rekordstor (5,3 procentenheter). En allt större andel av de nya konsumtionskrediterna utan säkerhet beviljas av kreditinstitut som är specialiserade på att tillhandahålla konsumtionskrediter utan säkerhet med högre ränta. Genomsnittsräntan på nya konsumtionskrediter utan säkerhet som beviljats av dessa aktörer var över 11 % i september 2019.

 I september 2019 utbetalades nya konsumtionskrediter utan säkerhet3 för 274 miljoner euro, vilket är 40 miljoner euro mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. I januari–september 2019 var utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet 6 % större än under motsvarande period 2018. I och med den allt större mängden nya lån har tillväxttakten för det utestående beloppet av konsumtionskrediter utan säkerhet (5,8 miljarder euro) ökat.

Hushållens totala konsumtionskrediter utgjorde vid utgången av juni 2019 uppskattningsvis 22,6 miljarder euro, varav andelen konsumtionskrediter beviljade av kreditinstitut var cirka 71 %, när den ännu för två år sedan var 80 %. Andra än kreditinstut verksamma i Finland beviljar en allt större andel av konsumtionskrediterna.

Utlåning

Hushållen lyfte i september 2019 nya bostadslån för 1,7 miljarder euro, vilket är 200 miljoner euro mer än vid motsvarande tid ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av september 2019 till 99,6 miljarder euro och årsökningen var 2,3 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,4 miljarder euro av konsumtionslån och 17,6 miljarder euro av övriga lån vid utgången av september. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i september för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från augusti och låg på 2,36 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av september till 89,6 miljarder euro, varav lån till bostadsbolag utgjorde 34,2 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 94,2 miljarder euro vid slutet av september och genomsnittsräntan var 0,11 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 81,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,8 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,27 % i september.

1Exkl. konto- och kortkrediter
2Omfattar 90 % av de monetära instituten, som placerar sig mellan 5:e och 95:e percentilen.
3Exkl. konto- och kortkrediter

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juli, mn euro Augusti, mn euro September, mn euro September, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 132 662 133 285 133 616 2,5 1,45
    -varav bostadslån 99 038 99 399 99 631 2,3 0,92
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 88 286 88 891 89 591 6,9 1,35
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 97 390 98 370 98 561 7,7 0,11
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 681 1 653 1 714   0,72

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.12.2019 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.