I augusti 2021 utbetalades studielån för 196 miljoner euro, vilket är 20 miljoner mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Genomsnittsräntan på nya studielån var rekordlåg (0,10 %). I och med statsborgen är studielånen för bankerna lån med låg risk, vilket också återspeglas i små marginaler på studielånen. Utöver marginalen inverkar lånets referensränta på studielånens räntenivå. Av de utbetalda lånen i augusti var 95 % bundna till euribor[1] och genomsnittsräntan på dem var 0,06 %. Genomsnittsräntan på nya studielån som bundits till bankernas egna referensräntor var klart högre (0,84 %).

Liksom i fjol var efterfrågan på studielån också under sommarmånaderna 2021 livligare än vanligt. I juni–juli utbetalades studielån för sammanlagt 84 miljoner euro, vilket är nästan lika mycket som under motsvarande period 2020, men 64 % mer än i juni–juli 2019.

På grund av den livliga efterfrågan på lån överskred det utestående beloppet av studielån för första gången 5 miljarder euro och var 5,1 miljarder euro i augusti 2021. Ökningen i det utestående beloppet av studielån var fortfarande snabb (13,4 %), även om ökningstakten har mattats av sedan 2018. Studielånen har ökat i och med att låneposterna blivit större till följd av studiestödsreformen och av att låntagarna ökat i antal. Den låga räntenivån har också ökat intresset för studielån. Enligt Folkpensionsanstaltens statistik har beloppet av utbetalda studielånskompensationer ökat under de senaste åren, vilket i sin tur något bromsat upp ökningen i det utestående beloppet av studielån.

Genomsnittsräntan på de utbetalda studielånen har sjunkit ända sedan början av 2012 och samma utveckling har fortsatt också under det senaste året. Samtidigt har andelen euriborbundna lån ökat betydligt. I augusti 2021 var genomsnittsräntan 0,29 %. De euriborbundna lånens andel av lånestocken var 83 %, vilket är 36 procentenheter mer än vid slutet av 2011. Vid slutet av augusti var genomsnittsräntan på det utestående beloppet av andra än euriborbundna studielån 0,87 %.

 

2021M8_SV.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i augusti 2021 nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 118 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya bostadslånen var 10,0 % investeringsbostadslån. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av augusti 2021 till 105,5 miljarder euro och årsökningen var 4,3 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,0 %. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18 miljarder euro av övriga lån vid utgången av augusti.

De finländska företagen lyfte nya företagslån (exkl. konto- och kortkrediter) i augusti för 1,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk något från juli och låg på 1,64 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av augusti till 95,8 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 38,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 108,2 miljarder euro vid slutet av augusti 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 98,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,5 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 48 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i augusti 0,20 %.

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift

  Juni, mn euro Juli, mn euro Augusti, mn euro Augusti, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 139 207 139 733 140 118 4,2 1,30
    - varav bostadslån 104 932 105 330 105 535 4,3 0,79
    - varav investeringsbostadslån 8 315 8 362 8 408   0,92
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 96 725 95 914 95 781 -1,2 1,28
Inlåning från hushåll, utestående belopp 107 833 108 410 108 202 6,7 0,03
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 2 182 1 787 1 764   0,72
    - varav investeringsbostadslån 186 155 176   0,87

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.


 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.


Nästa månadspublicering 1.11.2021 kl. 10.


Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

 

[1] I augusti 2021 var 12 månaders euribor i genomsnitt -0,50 %.