De finländska hushållens innehav av noterade aktier minskade med 900 miljoner euro från augusti och utgjorde 38,2 miljarder euro vid slutet av september 2018. Nedgången i aktieinnehavet beror främst på hushållens avyttring av aktier. Under september 2018 sålde hushållen klart mer aktier än de köpte, -560 miljoner euro netto. Samtidigt sjönk också värdet på hushållens aktieinnehav med 310 miljoner euro. I september 2018 hänförde sig 86 % av hushållens aktieinvesteringar till finländska företag. Näst mest aktieinvesteringar (9 %) noterades i svenska företag.

Hushållens tillgångar har i betydande mängd också kanaliserats till aktier andra vägar än genom direkta aktieinvesteringar. De finländska hushållens direkta fondinnehav i finländska investeringsfonder uppgick till 22,4 miljarder euro vid utgången av september 2018. Enligt Finlands Banks uppskattning äger hushållen genom dessa investeringsfonder indirekt noterade aktier för 10,6 miljarder euro. Hushållens tillgångar kanaliseras till investeringsfonder och vidare till aktier också genom fondanknutna försäkringsavtal med försäkringsföretag. Via dem äger hushållen indirekt uppskattningsvis lika mycket aktier som genom direkta investeringar i fonder.

Statistik över värdepappersemissioner

Finländarna emitterade masskuldebrevslån för 5,9 miljarder euro under det tredje kvartalet 2018. Masskuldebrevslån amorterades till ett värde av 12,0 miljarder euro, varför nettoemissionerna utgjorde -6,1 miljarder euro i juli–september 2018. Vid slutet av september 2018 uppgick de utestående masskuldebrevslånen emitterade av finländare till 218 miljarder euro och årsökningen var 3,9 %. Masskuldebrevslån emitterade av staten (100 miljarder euro) och monetära finansinstitut (75 miljarder euro) omfattar över 80 % av de utestående masskuldebrevslånen totalt.

Under det tredje kvartalet 2018 emitterade finländska företag¹ masskuldebrevslån till ett nettovärde av -1,1 miljarder euro. I juli–september gjorde företagen nya emissioner för 190 miljarder euro och amorteringar för 1,3 miljarder euro. Vid utgången av september 2018 uppgick de utestående masskuldebrevslånen emitterade av företag till 27 miljarder euro och årsökningen var -2,7 %.

Statistik över värdepappersinnehav

Arbetspensionsanstalternas portföljinvesteringar uppgick till 177 miljarder euro vid slutet av september 2018. Stocken ökade med 2 miljarder euro under det tredje kvartalet 2018. I juli–september 2018 gjorde arbetspensionsanstalterna nya portföljinvesteringar till ett nettovärde av -240 miljoner euro. Under motsvarande tid steg investeringarnas värde med 2,3 miljarder euro. Vid slutet av september 2018 låg största delen (100 miljarder euro) av arbetspensionsanstalternas investeringar i investeringsfonder, varav 92 miljarder euro i utländska fonder och 8 miljarder euro i inhemska fonder.

¹Icke-finansiella företag (S.111) exkl. monetära institut och finansiella företag

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/.