Lånebaserad gräsrotsfinansiering till företag förmedlades mindre än under rekordåret 2021

År 2022 förmedlades till de finländska företagen lånebaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 126,4 miljoner euro. Detta är ca 34 % mindre än under rekordåret 2021. Beloppet för 2022 låg nära det förmedlade genomsnittet på 125,2 miljoner euro åren 2017–2022.

Samtidigt har antalet finansierade projekt ökat betydligt. År 2022 genomfördes drygt 26 100 lyckade finansieringsprojekt, när motsvarande siffra för 2021 var drygt 17 200. Lånens genomsnittsstorlek vid lånebaserad gräsrotsfinansiering[1] minskade klart från 2021.

Den genomsnittliga effektiva räntan på förmedlade lån steg något från året innan (9,0%) och var 10,6 % 2022. Lånens genomsnittliga löptid förlängdes med ca 5 månader från 2021 och var ca 18 månader 2022. Trots det var den genomsnittliga löptiden klart kortare än för kreditinstitutens lån till företag på högst 50 000 euro, för vilka den genomsnittliga löptiden var ca 43 månader 2022.

 

Joukko_ja_vertaisrahoitus_kaikki_final_sv_transparent_20230516.png

 

Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering utbetalades nästan lika mycket som ett år tidigare

Det förmedlade beloppet av finansiering i form av investeringsbaserad gräsrotsfinansiering var i stort oförändrat jämfört med 2021. År 2021 förmedlades till inhemska aktörer som ansökt om finansiering investeringsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av 69,8 miljoner euro, dvs. 0,4 miljoner euro mindre än 2021. Antalet finansierade objekt har också minskat. År 2022 genomfördes sammanlagt 17 finansieringsomgångar, då antalet lyckade omgångar ett år tidigare var 26. Samtidigt har de finansierade projekten i genomsnitt varit större.

 

Person-till-person-lånen till privatpersoner minskade betydligt

Under 2022 förmedlades person-till-person-lån till finländska konsumenter till ett värde av 33,5 miljoner euro, vilket var 70 % mindre än året innan. Detta är det lägsta beloppet i statistikhistorien som börjar från 2017. Ett genomsnittligt förmedlat person-till-person-lån utgjorde 2022 ca 900 euro, vilket var 2 800 euro mindre än 2021. Av finansieringen av person-till-person-lån till privatpersoner kommer 30 % från andra konsumenter och den återstående andelen från andra investerare. Andelen finansiering från andra konsumenter har minskat under de senaste åren; 2020 var andelen för andra konsumenter 53 %.

Genomsnittsräntan på lån som förmedlats till privatpersoner sjönk något från föregående år. Konsumenterna betalade i genomsnitt ca 13,6 % i ränta på sina lån 2022. De senaste åren har verksamhetsförutsättningarna på person-till-person-lånemarknaden skärpts exempelvis genom tillfälliga räntetak, varför allt färre företag erbjuder person-till-person-lån i Finland. Antalet företag som förmedlar person-till-person-lån har minskat under hela statistikhistorien.

 

Litet intresse för produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering

Produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering förmedlades i Finland i liten omfattning jämfört med de övriga formerna av gräsrotsfinansiering. År 2022 förmedlades produkt- och vederlagsbaserad gräsrotsfinansiering till ett värde av sammanlagt 0,7 miljoner euro, vilket är i det närmaste lika mycket som ett år tidigare.

 

Belopp som förmedlats via olika former av gräsrotsfinansiering i Finland*

 

2020, mn euro

(12 mån. förändring)

2021, mn euro

(12 mån. förändring)

2022, mn euro

(12 mån. förändring)

Lånebaserad gräsrotsfinansiering

124,4 (–7 %)

192,5 (55 %)

126,4 (–34 %)

Investeringsbaserad
gräsrotsfinansiering

73,7 (27 %)

70,2 (–5 %)

69,8 (–1 %)

Produkt- och vederlagsbaserad
gräsrotsfinansiering

1,0 (30 %)

1,0 (–4 %)

0,7 (–33 %)

Person-till-person-lån till
konsumenter

82,8 (–44 %)

113,2 (37 %)

33,5 (–70 %)

Sammanlagt

282,0 (–17 %)

376,9 (34 %)

230,4 (–39 %)

* Inkl. inhemska konsumenter och företag som ansökt om finansiering.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Det går att e-prenumerera på årsmeddelandet om gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån på Finlands Banks webbplats.

 

[1] I siffrorna ingår också lån som förmedlats för fakturafinansiering.