Euriborräntorna har under det senaste året blivit allt populärare som referensräntor för nya bostadslån. I oktober 2013 bands inte mindre än 95 % av de nya bostadslånen till en euriborränta. Den populäraste referensräntan bland euriborräntorna var 12 månaders Euribor, som utgjorde referensränta för nästan 60 % av de nya bostadslånen i oktober 2013, medan andelen i oktober 2012 hade varit under 50 %. Drygt 20 % bands till 3 månaders Euribor, 12 % till 6 månaders Euribor och 6 % till 1 månads Euribor.

2 % av bostadslånen var fasträntelån, vilket är fem proentenheter mindre än i oktober 2012. Relativt sett har de fasta räntornas andel sjunkit mest under det senaste året. Andelen av bostadslån som bundits till bankernas egna referensräntor uppgick till knappt 3 %. Eftersom euriborräntorna har varit låga och allt populärare som referensräntor har också genomsnittsräntorna på nya bostadslån legat kring 2 % under hela det föregående året: i oktober uppgick genomsnittsräntan på nya bostadslån till 2,03 %.

Utlåning

Hushållen lyfte i oktober 2013 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket är 0,3 miljarder euro mindre än i oktober 2012. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var i oktober 2,03 %, dvs. något lägre än i september. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av oktober till 88,2 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,46 %. Den årliga ökningstakten i bostadslån fortsatte att minska och låg på 2,8 %. Av de utestående lånen till hushåll vid slutet av oktober bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i oktober 2013 för 1,9 miljarder euro, vilket var lika mycket som i oktober 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk något från september och låg på 2,07 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av oktober till 65,6 miljarder euro, av vilket 17,8 miljarder euro var lån till bostadssammanslutningar. Den årliga ökningstakten för utlåningen i euro till icke-finansiella företag minskade i oktober till 5,4 %.

Inlåning

Hushållens samlade inlåning vid slutet av oktober uppgick till 81 miljarder euro. Genomsnittsräntan för inlåningen var 0,48 % . I beloppet ingick avistainlåning på 50,8 miljarder euro och inlåning med avtalad löptid på 16,1 miljarder euro. Hushållen ingick i oktober nya tidsbundna inlåningsavtal till ett belopp av 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 1,12 %. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juli,
mn euro
Augusti,
mn euro

mn euro
September,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 116 005 116 171 116 378 2,4 1,88
    -varav bostadslån 87 776    87 941 88 156 2,8 1,46
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 65 412 65 839 65 603 5,4 1,94
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 071 81 666 81 049 -1,1 0,48
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 311 1 331 1 358 2,03
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:

Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post jaakko.suni(at)bof.fi
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post essi.tamminen(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 7.1.2014 kl. 13.00.
 
Statistiksiffror och  grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats