I Finland har räntan på bostadslån vanligen bundits till Euriborräntorna. I september 2014 var låneräntan i cirka 93 % av de nya bolåneavtalen bunden till Euribor. Den mest använda referensräntan är 12 månaders Euribor. På grund av Euriborräntornas popularitet och deras låga nivå är räntorna på bostadslån i Finland lägre än i euroområdet i genomsnitt. I september var genomsnittsräntan på nya bolåneavtal 1,66 %, då den i euroområdet var 2,7 %. I många länder, exempelvis Tyskland och Frankrike, har en stor del av bostadslånen fast ränta. Dessa lån är typiskt dyrare än lån med rörlig ränta.

Under sommaren 2014 har de genomsnittliga låneräntorna för nya bolåneavtal sjunkit något i och med nedgången i marknadsräntorna. Den beräknade marginalen på bostadslån har de senaste månaderna rört sig kring 1,5 % och var i september 1,49 %.


Utlåning

Hushållen lyfte i september 2014 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,77 %, dvs. 0,10 procentenheter lägre än i augusti. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av september till 89,4 miljarder euro och årsökningen var 1,7 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 13,5 miljarder euro av konsumtionslån och 15,5 miljarder euro av övriga lån vid slutet av september.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i september för 2,4 miljarder euro, vilket är 0,4 miljarder euro mer än i september 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från augusti och låg i september på 2,07 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av september till 67,4 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 20,6 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 80,9 miljarder euro vid slutet av september 2014 och genomsnittsräntan var 0,40 %. I beloppet ingick avistainlåning för 53,4 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 13,9 miljarder euro. Hushållen ingick i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,10 % i september.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juli, mn euro Augusti, mn euro September, mn euro September, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 117 966 118 253 118 428 2,0 1,94
    -varav bostadslån 89 110 89 296 89 389 1,7 1,49
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 66 345 66 774 67 359 6,3 1,90
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 510 81 678 80 922 -0,8 0,40
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 283 1 195 1 346 1,77

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering: 28.11.2014 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/sv/tilastot/

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats