Utbetalningen av nya bostadslån i november uppgick till 1,2 miljarder euro, vilket är något mindre än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Efterfrågan på nya bostadslån avtar vanligtvis mot slutet av året. Överlag har utbetalningen av nya bostadslån till hushållen varit återhållsam under 2014, dvs. sammanlagt 13,9 miljarder euro, vilket är 0,3 miljarder euro mindre än i januari-november 2013. Årsökningstakten i beloppet av utestående bostadslån var 1,6 procent i november 2014, då den vid motsvarande tidpunkt föregående år fortfarande var 2,6 procent.

Samtidigt som årsökningen av utestående bostadslån har varit långsammare har den av bankerna prissatta kundspecifika lånemarginalen krympt. Den av Finlands Bank beräknade genomsnittliga lånemarginalen var 1,45 procent i slutet av november 2014, jämfört med 1,56 procent i början av året.

Utlåning

I slutet av november uppgick det utestående beloppet av bostadslån i euro till 89,8 miljarder euro och genomsnittsräntan var 1,45 procent. Av utlåningen till hushållen bestod i slutet av november 13,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 15,6 miljarder euro av övriga lån.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exklusive konto- och kortkrediter) slöts i november för 1,8 miljarder euro, vilket är 0,8 miljarder euro mindre än i november 2013. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från oktober och var 2,35 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av november till 67,9 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 21,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av november till total 80,4 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,38 %. I beloppet ingick avistainlåning för 54,2 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 12,9 miljarder euro. I november ingick hushållen nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,04 % i november.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  September, mn euro Oktober, mn euro November, mn euro November, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 118 535 118 783 118 989 2,0 1,90
    -varav bostadslån 89 389 89 588 89 781 1,6 1,45
Utlåning till icke-finansiella företag3, utestående belopp 67 398 67 601 67 934 6,3 1,87
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 922 80 396 80 435 -0,9 0,38
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 346 1 435 1 217 1,71

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer.
3 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen (at)bof.fi,
Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.1.2015 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv
.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats