Hushållens inlåning över natten, dvs. tillgångar på traditionella transaktionskonton, ökade i juli 2016 till nya rekord, över 60 miljarder euro. Beloppet av denna inlåning har ökat stabilt under de senaste tre åren, sammanlagt 10,7 miljarder euro, även om den ränta som betalas på transaktionskonton är den lägsta av inlåningsräntorna (0,13 %). Under motsvarande tid har den tidsbundna inlåningen i sin tur krympt med 7,7 miljarder euro och utgjorde 9,8 miljarder euro i slutet av juli. Hushållen har uppenbarligen inte velat binda sina tillgångar på tidsbundna konton med låg ränta utan väljer att hellre hålla pengarna på sådana konton varifrån de lätt kan överföras för andra ändamål.

Totalt sett har de finländska hushållen tillgångar på olika slags inlåningskonton till ett sammanlagt värde av över 85 miljarder euro. Detta är mer än någonsin tidigare och motsvarar nästan 90 % av hushållens utestående bostadslån. På ett år har inlåningen ökat med 3,4 miljarder euro.

Medan inlåningen ökat har däremot ränteintäkterna på kontomedlen genomgående minskat. Genomsnittsräntan var i juli 0,22 %, då den ett år tidigare var 0,1 procentenheter högre. Genomsnittsräntan för inlåning över natten var 0,13 % och för tidsbunden inlåning 0,80 % i juli 2016, medan motsvarande ränta ett år tidigare för inlåning över natten var 0,20 % och för tidsbunden inlåning 1,07 %.

Utlåning


Hushållen lyfte i juli 2016 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,19 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av juli till 93,3 miljarder euro och årsökningen var 2,6 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,4 miljarder euro av konsumtionslån och 16,2 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juli.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts för 1,5 miljarder euro i juli 2016. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från juni och låg på 2,00 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av juli till 74,5 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 24,6 miljarder euro.

Inlåning

Hushållen ingick i juli nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,46 % i juli.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Maj, mn euro Juni, mn euro Juli, mn euro Juli, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 123 009 123 566 123 888 2,8 1,61
    -varav bostadslån 92 707 93 087 93 293 2,6 1,13
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 73 665 74 261 74 464 4,6 1,53
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 83 241 84 151 85 128 4,1 0,22
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 748 1 805 1 349 1,18

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post: anne.turkkila(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.9.2016 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats