Konsumtionskrediterna från monetära finansinstitut vände efter årets början åter mot tillväxt. Det utestående beloppet av konsumtionskrediter har ökat med över 300 miljoner euro under det senaste halvåret och uppgick till 14,4 miljarder euro i slutet av augusti. På årsnivå har tillväxttakten i konsumtionskrediterna hållit sig nära den genomsnittliga nivån för de två senaste åren och var i augusti 3,7 %.

Tillväxten i konsumtionskrediterna har under den senaste tiden varit snabbast inom längre konsum­tionskrediter med en löptid på över fem år. Avtal om nya konsumtionskrediter (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i augusti 2016 för sammanlagt 360 miljoner euro, varav lånen med en löptid på över fem år utgjorde 207 miljoner euro. Konsumtionskrediter omfattar all utlåning till hushåll för konsumtion, exempelvis billån.

Av konsumtionskrediterna (exkl. konto- och kortkrediter) löper nästan 60 % med säkerhet. Den årliga räntan för konsumtionskrediter med säkerhet är betydligt lägre än för konsumtionskrediter utan säkerhet. I augusti 2016 var den årliga räntan för utestående konsumtionskrediter med säkerhet 2,72 % och utan säkerhet 5,31 %.

Utlåning


Hushållen lyfte i augusti 2016 nya bostadslån för 1,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,18 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av augusti till 93,4 miljarder euro och årsökningen var 2,5 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,4 miljarder euro av konsumtionskrediter och 16,3 miljarder euro av övriga lån i slutet av augusti.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts för 1,3 miljarder euro i augusti 2016. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från juli och låg på 2,28 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av augusti till 74,6 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 24,9 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 84,3 miljarder euro i slutet av augusti och genomsnittsräntan var 0,21 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 60,0 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 9,6 miljarder euro. Hushållen tecknade i augusti nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,5 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,52 % i augusti.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Juni, mn euro Juli, mn euro Augusti, mn euro Augusti, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 123 566 123 888 124 112 2,8 1,60
    -varav bostadslån 93 087 93 293 93 387 2,5 1,12
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 74 261 74 464 74 575 4,2 1,53
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 84 151 85 128 84 294 3,8 0,21
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 805 1 372 1 446   1,18

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Olli Tuomikoski, telefon 010 831 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 010 831 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.10.2016 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

 

 

Förhandsinformation om Finlands Banks webbreform

 


Finlands Banks offentliga webbplats (www.suomenpankki.fi) omarbetas och lanseras i ny tappning i januari 2017. Webbsidorna utformas för dagens mobila användningsmetoder genom nytt gränssnitt och utseende och med så följsam webbdesign som möjligt.

 

 
Informationen på Statistik-sidan förblir i stort sett oförändrad men till följd av den tekniska uppdateringen av statistiksystemet ändras webbadresserna för statistikrapporterna (diagram och tabeller) i samband med systemutbytet. Datasökningen kan även i fortsättningen i tillämpliga delar integreras med användarens egna system men för att säkerställa kontinuiteten i de automatiska sökningarna måste användaren se till att uppdatera webbadresserna.
 
Den mest använda statistiken, såsom de dagliga valutakurserna, görs framöver tillgänglig på flera olika sätt, bland annat som öppen data. Ytterligare information om webbreformen lämnas under slutet av 2016 i nyhetsbrev, i sociala medier och på webbplatsen suomenpankki.fi.

 

 

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats