Vid utgången av december 2023 var 5,6 % (160 miljoner euro) av de utestående banklånen som beviljats finländska företag inom byggbranschen oreglerade[1]. Det är den största[2] siffran i statistikhistorien. De oreglerade lånen inom byggbranschen började öka i augusti 2023 och de fortsatte att öka under hösten och början av vintern. Sedan juli 2023 har andelen oreglerade lån av utlåningen till företag inom byggbranschen ökat med 2,4 procentenheter (62,0 miljoner euro). Under 2023 redovisade bankerna 100 miljoner euro netto[3] i nedskrivningar och kreditförluster av företagslån inom byggbranschen (3,5 % av utlåningen i december 2023). Vid utgången av december utgjorde de utestående banklånen till företag inom byggbranschen totalt 2,9 miljarder euro.

I december 2023 var de oreglerade lånens andel av utlåningen inom samtliga branscher jämfört med byggbranschen högre endast inom sektorn för kultur, nöje och fritid (11,3 %) samt inom hotell- och restaurangbranschen (6,2 %). Dessa branscher är till sin lånestock klart mindre än byggbranschen. Vid utgången av december uppgick de utestående lånen inom sektorn för kultur, nöje och fritid till 471 miljoner euro och inom hotell- och restaurangbranschen till 775 miljoner euro. Under 2023 utgjorde de redovisade nedskrivningarna och kreditförlusterna av lån till sektorn för kultur, nöje och fritid 1,2 % netto av utlåningen och för hotell- och restaurangbranschen 0,9 %.

Andelen oreglerade lån av den totala utlåningen till företag är fortfarande liten. Vid slutet av december 2023 var de oreglerade lånens andel av bankernas utlåning till företag[4] (62,0 miljarder euro) 1,2 miljarder euro, dvs. 1,9 %. Som helhet har den låga andelen oreglerade företagslån sin förklaring i de branscher[5] med en stor lånestock för vilka andelen oreglerade lån av utlåningen har hållit sig under 2 %. Under 2023 redovisades 312 miljoner euro netto i nedskrivningar av den totala utlåningen till företag, dvs. 0,5 % av lånestocken.

 

De oreglerade lånen inom byggbranschen har fortsatt att öka

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i december 2023 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket är 270 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 85 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån sjönk från november och var 4,42 % i december. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av december 2023 till 106,7 miljarder euro och årsökningen var –1,6 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 17,3 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,5 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december.

De finländska företagen lyfte i december nya lån för 2,7 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 540 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån sjönk från november och var 5,36 %. Det utestående beloppet av lån till finländska bostadsbolag uppgick vid slutet av december till 43,8 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 108,7 miljarder euro vid slutet av december 2023 och genomsnittsräntan var 1,18 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 70,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 10,9 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i december 3,42 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  Oktober, mn euro November, mn euro December, mn euro December, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 257 141 151 141 418 -1,3 4,63
    - varav bostadslån 106 535 106 524 106 698 -1,6 4,08
    - varav investeringsbostadslån 8 641 8 638 8 621   4,28
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 105 873 106 306 105 794 1,2 4,77
Inlåning från hushåll, utestående belopp 108 351 107 987 108 673 -2,8 1,18
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 128 1 237 1 337   4,42
    - varav investeringsbostadslån 100 95 85   4,62

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 28.2.2024 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

[1] Ett lån betraktas som oreglerat när det har förfallit för mer än 90 dagar sedan eller det finns anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin betalning.

[2] Data har samlats in från och med juni 2010.

[3] Inkluderar också redovisade återföringar, som minskar beloppet av redovisade nedskrivningar och kreditförluster. Nedskrivningar av lån redovisas på basis av modeller för förväntade kreditförluster. Den förväntade kreditförlusten är bankens uppskattning av det lånebelopp som kunden inte betalar. Redovisade nedskrivningar och kreditförluster minskar andelen problemlån i lånestocken.

[4] Exkl. bostadsbolag.

[5] Fastighetsverksamhet, försörjning av el, gas, värme och kyla samt handel; reparation av motorfordon och motorcyklar.