De finländska hushållen lyfte i juni 2023 nya lån för fritidsbostäder (stuglån) för 88 miljoner euro, vilket är 30 procent mindre än i juni för ett år sedan. Jämfört med tiden före pandemin var mängden utbetalda stuglån 6 procent mindre i juni 2023 än i juni 2019. Under åren 2020 och 2021 lyftes det exceptionellt många stuglån. Majoriteten av lånen för fritidsbostäder lyfts under sommarmånaderna.

Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån steg i juni och var 4,59 procent. Räntan steg med 0,17 procentenheter jämfört med maj och med 2,88 jämfört med juni 2022. De ökade euriborräntorna förklarar merparten av ökningen av genomsnittsräntan på nya fritidsbostadslån. Största delen (96 %) av de nya lånen som utbetalades för fritidsbostäder är bundna till Euribor.

Återbetalningstiden för de nya fritidsbostadslånen var i genomsnitt 18 år och 11 månader, vilken är av samma storleksklass som i juni för ett år sedan då återbetalningstiden var i genomsnitt 19 år och en månad.

Det utestående beloppet av fritidsbostadslån var 4,5 miljarder euro i slutet av juni. I juni minskade det utestående beloppet av fritidsbostadslån undantagsvis med 1,4 procent jämfört med året innan, då årsökningen under motsvarande tid året innan var 6,7 procent. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån steg från maj och var i juni 3,57 procent.

 

Tiedote2023M6_SV.png

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i juni 2023 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro, vilket är 610 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 110 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från maj och var 4,39 procent i juni. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av juni 2023 till 107,1 miljarder euro och årsökningen var -1,2 procent. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av juni.

Finländska företag lyfte i juni nya lån[1] för 3,3 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 690 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån sjönk från maj och var 5,01 procent. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av juni till 105,7 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 43,2 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 110,9 miljarder euro i slutet av juni 2023 och genomsnittsräntan var 0,73 procent. I beloppet ingick inlåning över natten för 81,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 7,3 miljarder euro[2]. De finländska hushållen tecknade i juni nya tidsbundna inlåningsavtal för 480 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i juni 2,90 procent.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  April, mn euro Maj, mn euro Juni, mn euro Juni, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 142 344 142 001 141 896 -0,9 3,93
    - varav bostadslån 107 423 107 168 107 092 -1,2 3,38
    - varav investeringsbostadslån 8 676 8 646 8 638   3,53
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 105 258 105 353 105 688 2,9 4,18
Inlåning från hushåll, utestående belopp 111 317 110 182 110 877 -1,9 0,73
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 039 1 243 1 313   4,39
    - varav investeringsbostadslån 89 89 106   4,56

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Usva Topo, tfn 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, puh. 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering: 31.8.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på Finlands Banks webbplats https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

[1] Exkl. konto- och kortkrediter.

[2] Det gjordes ändringar i klassificeringen av inlåning i juni, närmare upplysningar: https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/statistik-info/aktuell/2023/andring-av-klassificering-i-rati/