I och med att räntorna stigit har de finländska hushållen överfört[1] sina tillgångar till inlåningskonton med högre ränta. Under 2023 överförde hushållen tillgångar till ett värde av 7,3 miljarder euro till tidsbundna konton och drygt 2 miljarder euro till konton för placeringsdepositioner[2]. Som helhet minskade emellertid inlåningen från hushållen[3] (108,7 miljarder euro) med över 3 miljarder euro under 2023, eftersom tillgångarna på konton för inlåning över natten[4] samtidigt minskade med 12,4 miljarder euro.

Trots minskningen utgörs största delen (65 %) av inlåningen från hushållen fortfarande av insättningar på konton för inlåning över natten (inkl. transaktionskonton). Vid utgången av 2023 var 70,6 miljarder euro av inlåningen från hushållen inlåning över natten, 10,9 miljarder euro tidsbunden inlåning och 27,2 miljarder euro placeringsdepositioner.

I och med att räntorna gått upp har ränteskillnaderna mellan olika inlåningskonton ökat. Genomsnittsräntan på hushållens tidsbundna inlåning och placeringsdepositioner har stigit snabbt. Vid slutet av december var genomsnittsräntan på tidsbunden inlåning 2,70 % och på placeringsdepositioner 2,46 %. Genomsnittsräntan på inlåning över natten har också stigit och var 0,46 % vid slutet av december.

2023Q4_sv.png

 

Vid utgången av december 2023 var den genomsnittliga räntan på hushållens inlåning 1,18 %, då den vid motsvarande tid för ett år sedan var 0,21 %. Genomsnittsräntan på inlåningen från hushållen har senast varit högre 2009.

Genomsnittsräntan på de finländska hushållens nya avtal om tidsbunden inlåning sjönk något från november 2023 och var i december 3,42 %. Före det hade genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning stigit utan avbrott sedan juli 2022. I Finland var genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning i december något högre än i euroområdet i medeltal. I december 2023 var genomsnittsräntan på nya avtal om tidsbunden inlåning i euroområdet 3,29 %. Också den sjönk något från november.

 

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2023Q4
  Totalt** Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 211 498 10 745 46 011 2 228 36 509 2 188
  (-3 265)   (147)   (475)  
- inhemska aktier 123 443 4 858 40 259 1 702 17 158 901
  (1 569)   (187)   (340)  
             
Räntebärande värdepapper 222 325 7 546 2 414 60 29 320 1050
  (953)   (38)   (-1 062)  
- inhemska räntebärande värdepapper 97 115 3 831 1 912 48 4 498 195
  (-892)   (5)   (-462)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 118 577 5 392 34 062 1567 5 331 189
  (543)   (381)   (-14)  
             
Utländska fonder 176 391 2 005 6 484 378 129 512 -55
  (649)   (182)   (1 083)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Inlåning över natten (transaktionskonton) 142 484 -61 70 557 -4 5 760 -4
  (-390)   (-3 995)   (2 130)  
Andra insättningar 46 929 -9 38 116 -1 -* -*
  (2 493)   (2 563)   -*  
             
* Konfidentiell.            
** Försäkringsbolagens värdepapper- och fondinformation saknas.        

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

Nästa publiceringstillfälle 8.5.2024 kl. 10.

 


[1] Netto.

[2] Placeringsdepositioner är inlåning med uppsägningstid. De har ingen överenskommen löptid (till skillnad från tidsbunden inlåning), men de kan tas ut i kontanter efter en viss uppsägningstid eller mot straffavgift (till skillnad från inlåning över natten). I denna kategori ingår också placeringskonton utan uppsägningstid eller överenskommen löptid men med restriktiva uttagsvillkor.

[3] I statistiken ändrades i många fall klassificeringen av inlåning som är förenad med restriktiva uttagsvillkor från inlåning över natten till placeringsdepositioner. Ändringen ökade mängden placeringsdepositioner och minskade inlåningen över natten. Historiska data har korrigerats från och med oktober 2022. Se närmare uppgifter om ändringen av klassificeringen som gäller inlåning (Länk).

[4] Omfattar transaktionskonton och övriga konton, från vilka tillgångar kan tas ut eller överföras fritt.