Inlåningen på transaktionskonton ökade

Inlåningen från hushållen ökade med 2,1 miljarder euro under det första kvartalet 2019. Mest ökade de finansiella tillgångarna på transaktionskonton. De finländska hushållens finansiella tillgångar på transaktionskonton uppgick vid utgången av mars till 78,4 miljarder euro. Den tidsbundna inlåningen från hushållen minskade ytterligare, 0,6 miljarder euro under det första kvartalet 2019, och utgjorde endast 5,4 % av den totala inlåningen från hushållen. Sammantaget1 hade de finländska hushållen tillgångar på inlåningskonton till ett värde av 91,2 miljarder euro vid slutet av mars 2019.

Aktieinnehaven ökade i värde

De finländska hushållens innehav av noterade aktier uppgick till 35,7 miljarder euro vid utgången av mars 2019. Hushållen sålde noterade aktier för 248 miljoner euro netto under det första kvartalet 2019. I och med den gynnsamma kursutvecklingen på aktiemarknaden ökade värdet på hushållens aktieinnehav under samma period med 3 miljarder euro. Av hushållens aktieinvesteringar hänförde sig 92 % till finländska företag.

Hushållen ägde obligationslån för 2,5 miljarder euro vid slutet av mars 2019. Hushållens innehav av obligationslån har minskat stadigt under de senaste åren.

Hushållen äger en betydande andel av de finländska investeringsfonderna

Hushållen hade investeringar i finskregistrerade investeringsfonder för 22,3 miljarder euro vid utgången av mars 2019. Värdet på hushållens fondinnehav ökade med 1,5 miljarder euro under det första kvartalet 2019. Mest i värde (0,8 miljarder euro) ökade hushållens investeringar i aktiefonder. Dessutom investerade hushållen ytterligare 92 miljoner euro netto i investeringsfonder under årets första kvartal.

Vid utgången av mars 2019 hade hushållen mest investeringar i obligationsfonder (8,1 miljarder euro) och därnäst mest i aktiefonder (7,8 miljarder euro) och blandfonder (4,3 miljarder euro). Fastighetsfonderna har under de senaste åren ökat i popularitet som investeringsobjekt för hushållen. Hushållens investeringar i fastighetsfonder uppgick till 1,8 miljarder euro vid utgången av mars 2019. Utöver finländska investeringsfonder hade hushållen investeringar i utländska investeringsfonder2 till ett värde av 2,3 miljarder euro vid slutet av mars 2019.

Hushållens tillgångar kanaliseras till investeringsfonder också genom fondanknutna försäkringsavtal som ingåtts med försäkringsföretag. På detta sätt äger hushållen indirekt fondandelar till ett värde av uppskattningsvis 24 miljarder euro, varav cirka 20 miljarder euro i finländska investeringsfonder. Med beaktande av de direkta och indirekta fondinvesteringarna äger hushållen en betydande andel av den totala stocken av finskregistrerade investeringsfonder på 117,7 miljarder euro.

1Inlåning över natten, tidsbunden inlåning och placeringsdepositioner.
2I förvar i Finland.

Finländarnas insättningar och investeringar, 2019Q1

  Totalt Hushåll Arbetspensions-anstalter
  mn euro, stock (flöden) mn euro, omvärder-ing mn euro, stock (flöden) mn euro, omvärder-ing mn euro, stock (flöden) mn euro, omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 183 802 17 497 35 688 2 989 28 933 2 998
  (4 826)   (-248)   (-262)  
- inhemska aktier 122 908 10 971 32 702 2 805 15 891 1 559
  (3 561)   (-262)   (154)  
             
Räntebärande värdepapper 198 784 3 015 2 499 47 36 655 958
  (-2 460)   (-78)   (-987)  
- inhemska räntebärande värdepapper 69 656 714 1 656 39 4 535 53
  (3 109)   (-50)   (464)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 92 282 5 698 22 337 1 463 5 708 318
  (-823)   (92)   (-110)  
Aktiefonder 32 774 3 701 7 815 846 2 068 234
  (-1 271)   (-13)   (-154)  
Obligationsfonder 42 768 1 224 8 073 295 3 224 80
  (2 735)   (130)   (611)  
Blandfonder 10 486 748 4 280 303 44 0
  (48)   (18)   (30)  
Fastighetsfonder 4 853 15 1 828 13 297 7
  (305)   (104)   (0)  
Övriga fonder (penningmarknads- och hedgefonder, övriga fonder) 1 401 10 341 7 75 -3
  (-2 640)   (-146)   (-598)  
             
Utländska fonder 135 255 8 816 2 294 215 96 286 6 263
  (1 462)   (84)   (815)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Transaktionskonton 146 211 34 78 392 4 5 214 7
  (1 258)   (2 527)   (-2 074)  
Tidsbunden inlåning 39 921 2 4 917 0 179 0
  (280)   (-582)   (-28)  

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Nästa publiceringstillfälle 12.8.2019.