Bytesbalansen började visa underskott i mars

Bytesbalansen visade ett underskott på drygt 0,3 miljarder euro i mars 2011 mot ett underskott på 0,2 miljarder euro ett år tidigare. Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, gav i mars ett underskott på 0,2 miljarder euro och låg följaktligen på samma nivå som ett år tidigare. Värdet av varuexporten växte under första kvartalet 2011 med 31 % jämfört med första kvartalet 2010 och värdet av varuimporten med 28 %. Den finländska varuexporten till länder utanför euroområdet, såsom Ryssland, Sverige och USA, har tydligt ökat under första kvartalet 2011. Inom varuimporten är ökningen mer jämnt fördelad, men gäller trots det huvudsakligen EU-länderna, men också Ryssland och Norge.

Faktorinkomsterna var nästan i balans i mars 2011, vilket beror på utdelningar till utlandet på portföljinvesteringar. De största utdelningarna till utlandet på portföljinvesteringar utbetalas i regel i april och maj.

Finlands bytesbalans och handelsbalans
Finlands bytesbalans och handelsbalans

 

Finlands samlade nettoställning mot utlandet positiv

Finlands samlade nettoställning mot utlandet visade ett överskott på drygt 12 miljarder euro vid slutet av mars 2011. Fordringarna på utlandet uppgick vid slutet av mars 2011 till totalt 548 miljarder euro och skulderna till 536 miljarder euro. Från slutet av 2009 till slutet av mars 2011 har Finlands fordringar på utlandet ökat med drygt 100 miljarder euro. Mest har monetära finansinstitut och arbetspensionsanstalter utökat sina utländska tillgångar, med nästan 90 miljarder euro.

Finlands skulder till utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar är dock större än tillgångarna. Exklusive aktier och andra ägarandelar var Finlands nettoställning mot utlandet –50 miljarder euro vid slutet av mars 2011. Från slutet av 2009 till slutet av mars 2011 har Finlands nettoskuld till utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar ökat med över 14 miljarder euro, av vilket största delen beror på statens ökade upplåning. 

Finlands nettoställning 

Finlands nettoställning

I samband med detta meddelande publiceras nya uppgifter (tabell) om Finlands största investerarkategoriers1 utländska fordringar landsvis. Uppgifterna uppdateras härefter en gång i månaden. Vid slutet av mars 2011 var de viktigaste mottagarländerna av investeringar från Finlands största investerarkategorier Storbritannien, Danmark och Sverige. Deras andel av kategoriernas totala utländska investeringstillgångar uppgick till 191 miljarder euro, vilket utgjorde ca 48 %. De största investerarkategoriernas investeringar i de s.k. GIIPS-länderna2 uppgick till 24 miljarder euro vid slutet av mars 2011. GIIPS-ländernas andel av kategoriernas totala investeringstillgångar är ca 6 %. De största investeringarna i GIIPS-länder gäller Irland, där investeringarna framför allt har gått till investeringsfonder registrerade i Irland. Investeringsfonderna vidareinvesterar tillgångar i andra länder.
 
1 Kreditinstitut, investerings- och penningmarknadsfonder, försäkringsföretag och arbetspensionsanstalter.
Grekland, Irland, Italien, Portugal och Spanien.

Finlands största investerarkategoriers investeringar
i GIIPS-länder 2010/II-2011/IFinland tog hem utländska portföljinvesteringar under första kvartalet 2011

Finlands utländska värdepapperstillgångar minskade med 2,8 miljarder euro medan värdepappersskulderna ökade med 1,3 miljarder euro under första kvartalet 2011.

Finland minskade sina utländska portföljinvesteringar, men placeringarna i fondandelar utökades däremot under första kvartalet 2011 med en fjärdedel eller sammanlagt 1,8 miljarder euro. Av de inhemska investerarkategorierna ökade arbetspensionsanstalterna sina utländska portföljinvesteringar mest, med ca 1,6 miljarder euro. De monetära finansinstituten och staten minskade för sin del sina utländska portföljinvesteringar med ca 4,7 miljarder euro.

Utländska investerare ökade sina investeringar i räntebärande värdepapper som emitterats av finländska banker och sålts till utlandet för ett värde av totalt 2,9 miljarder euro. Däremot minskade utländska investerare sina aktieinnehav i Finland med ca 0,7 miljarder euro under första kvartalet 2011. Finländska företags värdepappersskulder minskade med ca 1,3 miljarder euro under första kvartalet 2011. Statens utländska värdepappersskuld minskade med ca 0,8 miljarder euro under första kvartalet 2011. Av de inhemska kategorierna ökade endast de monetära finansinstitutens utländska värdepappersskuld under första kvartalet 2011.

 

  

Finlands betalningsbalans
År 2010,
mn euro
Februari 2011,
mn euro
Mars 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 5 636 462 -336 5 817
    Varor 3 382 214 -163 3 700
    Tjänster 2 151 22 -34 1 955
    Faktorinkomster 1 721 375 9 1 780
    Löpande transfereringar -1 618 -148 -148 -1 618
Kapitaltransfereringar 184 15 15 184
Finansiell balans -3 316 416 790 -4 902
    Direkt investeringar -3 459 -433 -98 -4 633
    Portföljinvesteringar -7 872 3 069 2 687 -3 491
    Övriga investeringar 6 716 -2 593 -990 3 217
    Valutareserv 1 661 604 -495 1 047
    Finansiella derivat -362 -231 -314 -1 041
Restpost -2 503 -894 -470 -1 100
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.


Upplysningar Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 15.6.2011 kl. 10.00.

Prenumerera meddelandet per e-post