Bytesbalans

Kumulativt för januari–juni 2011 visade bytesbalansen ett underskott på 0,9 miljarder euro mot ett överskott på 0,5 miljarder euro för samma period 2010. I juni 2011 gav bytesbalansen ett överskott på 0,5 miljarder euro, mot 0,9 miljarder euro ett år tidigare. Kumulativt för 12-månadersperioden juli 2010–juni 2011 uppvisade bytesbalansen ett överskott på 4,2 miljarder euro, vilket var 0,6 miljarder euro mindre än ett år innan.

 

Bytesbalans och handelsbalansUtdelningar gav minskade direktinvesteringsflöden

Finländska direktinvesteringar i utlandet visade ett utflöde av 0,5 miljarder euro under andra kvartalet 2011, vilket var ca en miljard euro mindre än vid motsvarande tidpunkt året förut.

Utländska direktinvesteringar i Finland resulterade i ett utflöde av 1,1 miljarder euro, då desinvesteringarna översteg investeringarna. Jämfört med motsvarande tidpunkt 2010 minskade direktinvesteringsflödet till Finland med cirka en miljard euro. 

Nedgången i såväl utländska som finländska direktinvesteringar förklaras framför allt av redovisade utdelningar, som minskar de återinvesterade vinstmedlen för perioden. Enligt en preliminär skattning ökade utdelningarna på direktinvesteringar såväl från som till Finland med ca 1,5 miljarder euro från motsvarade period 2010.

Direktinvesteringar, nettokapitalfödenPortföljinvesteringarna i balans under första halvåret 2011

Finländarnas nettoinvesteringar i utländska värdepapper under januari–juni 2011 uppgick till sammanlagt 5,3 miljarder euro och utländska investerares nettoinvesteringar i finländska värdepapper till 5,2 miljarder euro. Därmed låg dessa kapitalrörelser nära balans. På kvartalsbasis uppvisade nettokapitalflödena dock en motsatt utveckling sinsemellan: kapitalinflödet på 2,5 miljarder euro under första kvartalet förbyttes i ett lika stort utflöde under andra kvartalet.

Merparten av finländska portföljinvesteringar gällde fondandelar i utlandsregistrerade investeringsfonder, vilka ökade med ca 5,0 miljarder euro under första halvåret. Innehavet av utländska obligationer ökade med 3,2 miljarder euro, medan innehavet av aktier däremot minskade med 1,0 miljarder euro och innehavet av penningmarknadspapper med 1,8 miljarder euro. För det största kapitalutflödet från investerarsektorerna i Finland svarade arbetspensionsanstalterna och övriga socialförsäkringsfonder, som ökade sitt utländska innehav med 4,3 miljarder euro. Kapitalutflödet från de monetära finansinstituten uppgick till 2,6 miljarder euro. Finska staten minskade sitt värdepappersinnehav med 2,2 miljarder euro.

Största delen av utländska portföljinvesteringar i Finland gällde skuldebrev emitterade av finländska monetära finansinstitut, som nettosåldes till utlandet för 5,8 miljarder euro. Skuldebreven bestod nästan uteslutande av obligationer. Nettoförsäljningen av finska statens obligationer till utlandet uppgick till 4,7 miljarder euro under första halvåret, men statens värdepappersskuld mot utlandet minskade trots det med sammanlagt 0,8 miljarder euro, då staten löste in sina kortfristiga skuldförbindelser för hela 5,6 miljarder euro. Nettoförsäljningen av finländska aktier uppgick till endast 0,6 miljarder euro. Utländska investerare minskade sitt innehav av fondandelar i finskregistrerade investeringsfonder med 0,3 miljarder euro.

Portföljinvesteringar, nettokapitalströmmarUtlandsställning

Finlands samlade nettoställning mot utlandet vid slutet av juni 2011 visade en fordran på 20 miljarder euro. Bruttotillgångarna uppgick till 553 miljarder euro och bruttoskulderna till 533 miljarder euro. Icke-finansiella företag, monetära finansinstitut, stat och kommuner redovisade en nettoskuld. Övriga finansinstitut, arbetspensionsanstalter och hushåll hade däremot en nettofordran på utlandet. För portföljinvesteringar redovisades en nettoskuld på 7 miljarder euro. Övriga skulder – lån, inlåning och handelskrediter – översteg övriga tillgångar med 22 miljarder euro. Direktinvesteringar visade däremot en nettofordran på 38 miljarder euro.

Finlands nettoskuld exklusive aktier och andra ägarandelar uppgick till 51 miljarder euro vid slutet av juni.

 

 

 

Finlands betalningsbalans
År 2010,
mn euro
Maj 2011,
mn euro
Juni 2011,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans 5 574 -918 476 4 234
    Varor 3 352 -11 228 2 404
    Tjänster 2 131 7 24 1 889
    Faktorinkomster 1 723 -766 372 1 508
    Löpande transfereringar -1 632 -148 -148 -1 567
Kapitaltransfereringar 178 13 13 172
Finansiell balans -1 231 3 844 -1 145 -594
    Direkt investeringar -3 073 891 -1 148 -4 239
    Portföljinvesteringar -6 158 1 102 1 597 -6 747
    Övriga investeringar 6 702 1 857 -1 914 9 889
    Valutareserv 1 661 -253 39 49
    Finansiella derivat -362 247 281 455
Restpost -4 521 -2 939 656 -3 812
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.


Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi

Nästa meddelande om betalningsbalansen publiceras 15.9.2011 kl. 10.00.

Prenumerera meddelandet per e-post