För statistiken över investeringsfonder inrapporteras uppgifter om finländska fonders balansräkningar. Statistiken samlas in månadsvis direkt från placeringsfonder registrerade i Finland. Investeringsfonderna delas enligt Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2007/9 upp i aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder, hedgefonder, fastighetsfonder och övriga fonder.  Tabellen innehåller även statistik över penningmarknadsfonder, trots att de klassificeras som monetära finansinstitut (MFI). Statistik över penningmarknadsfonderna redovisas också i den aggregerade balansräkningen för MFI-sektorn (tillgångar : skulder) och i penningmängden. Balansstatistik uppdateras den sista bankdagen varje månad.