Finlands Banks statistik över investerings- och kapitalfonder innehåller balansräkningsuppgifter för finskregistrerade investerings- och kapitalfonder.

Med investeringsfonder avses i regel fonder som marknadsförs fritt och som fortlöpande tar emot insättningar. Med kapitalfonder avses i sin tur fonder som marknadsförs för en avgränsad grupp investerare och som vanligen inte tar emot nya insättningar efter teckningstidens utgång. Fonderna går också under benämningarna ”öppna” respektive ”slutna” fonder.

Finlands Bank delar upp investeringsfonderna enligt Europeiska centralbankens riktlinje (ECB/2014/15, ändrad genom riktlinjerna ECB/2014/43, ECB 2015/44 och ECB/2018/17) i följande fondtyper: aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder, hedgefonder, fastighetsfonder och övriga fonder. I tabellerna ingår också uppgifter om penningmarknadsfonder, trots att de räknas till MFI-sektorn och därigenom också redovisas i den aggregerade balansräkningen för MFI-sektorn och ingår i penningmängdsmåtten.

Kapitalfonderna delas i sin tur upp i aktiefonder, fastighetsfonder, hedgefonder och övriga fonder. Finlands Bank delar vidare in aktiefonder i buyout- och venture capital-fonder.

Finlands Bank samlar in uppgifter för investeringsfonderna månatligen och publicerar statistiken en månad efter statistiktillfället. Uppgifter för kapitalfonder samlas i sin tur in per kvartal och publiceras två månader efter statistiktillfället.

Balansstatistik uppdateras den sista bankdagen varje månad.