Nya utbetalda bostadslån Utbetalningen av nya bostadslån uppgick till knappt 1,1 miljarder euro i mars 2013, jämfört med nästan 1,6 miljarder euro i mars 2012. Avmattningen i nya bostadslån i början av året påskyndades av höjningen av överlåtelseskatten i början av mars. Den beräknade räntemarginalen för bostadslån ökade också till 1,54 procent i mars från 1,48 procent i februari.
 
Även långsiktigt sparande gick tillbaka under början av året. Under första kvartalet 2013 tecknade finländska hushåll endast något över 300 nya avtal om långsiktigt sparande, samtidigt som över 900 gamla avtal avslutades. Till det relativt låga antalet nya avtal bidrog en lag som trädde i kraft vid årsskiftet, varigenom åldern för uttag av sparmedel höjdes från 63 till 68 år. Trots det tynande intresset placerades 5,9 miljoner euro på konton för långsiktigt sparande under första kvartalet 2013.


Utlåning

Utbetalningen av nya bostadslån till hushållen uppgick i mars 2013 till 1,1 miljarder euro, vilket var 0,5 miljarder euro mindre än i mars 2012. Genomsnittsräntan på nya bostadslån var i mars 2,03 procent, det vill säga densamma som i februari. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av mars till 87 miljarder euro och genomsnittsräntan för utlåningen var 1,53 procent. Den årliga ökningstakten i bostadslån fortsatte att sakta av i mars och låg på 5,1 procent. Av utlåningen till hushåll bestod 13 miljarder euro av konsumtionslån och 15 miljarder euro av övriga lån vid slutet av mars.
 
Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i mars för 2,0 miljarder euro, vilket var 0,1 miljarder mer än i mars 2012. Genomsnittsräntan på nya avtal steg med 0,82 procentenheter från februari till mars och låg på 2,04 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av mars till 64 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 16 miljarder euro. Årsökningstakten sjönk något, med 0,4 procentenheter, från februari och låg på 3,7 procent i mars.
 

Inlåning

Inlåningen från hushåll utgjorde 82 miljarder euro vid slutet av mars och genomsnittsräntan låg på 0,61 procent. I beloppet ingick avistainlåning på 49 miljarder euro och inlåning med överenskommen löptid på 18 miljarder euro. Hushållen ingick i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya tidsbundna inlåningen steg något från 1,12 procent i februari till 1,14 procent i mars.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Januari,
mn euro
Februari,
mn euro
Mars
mn euro
Mars,
12 mån förändring1, %

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 114 718 114 835 115 057 4,2 1,92
    -varav bostadslån 86 364 86 535 86 709 5,1 1,53
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 63 370 63 973 64 010 3,7 1,90
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 81 859 81 701 82 274 0,3 0,61
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 108 1 282 1 090 2,03

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av

Essi Tamminen, telefon 010 831 2395, e-post: essi.tamminen (at)bof.fi,
Jaakko Suni, telefon 010 831 2454, e-post: jaakko.suni (at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.5.2013 kl. 13.00.

Statistiksiffror och  grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats